Традиционные похороны крымских татар на мусульманском кладбище Абдал в Симферополе
Якубов: Озьбеклернен биз ислям дини себебинден тиль тапыштыкъ

Сонъра бир талай вакъиа олды: анам агълай, меним къыз къардашыма тек 3 яш, бабам эвде ёкъ - бу дешетли шейлер! Бундан сонъ мен бу эписи юк машналарыны хатырлайым, битмез-тюкенмез козьяшларны, тренни яхшы хатырлайым - бир вагонда бутюн бизим коюмиз, бу исе 30-40 къоранта, ондан аз дегиль. Биз юк тренде кете эдик, рафлар эки къат мыкълангъан эдилер, яни бундан эвель яхшы азырлыкъ корюльген!

Депортация крымских татар
Мустафаев: УССРде биз питенен бир чанакъ шорбагъа чалыштыкъ

Меним анамны тарлаларгъа памукъ чапаламакъ ичюн ишлемеге къувып чыкъара эдилер. Анда бригадирлер ве башлыкълар раатланмакъ бермедилер, отургъанынъны корьселер къамчынен урдылар. Ишлегени ичюн анам тек шорбанен питени аш пайыны алды.

Шазие Мамутова
Сюргюнлик хатыралары. Мамутова Шазие

1941 сенеси июнюнинъ 27-синде, дженк башлагъанда, бабам, Джелилов Сефер-Али, Къырмызы ордугъа алынды. Ич бир малюмат ёкъ эди, амма учь йылдан сонъ о, Уралда олгъаны белли олды. Башкъа биз ич бир шей о акъкъында аля даа бильмеймиз. Ойле де джойылды.