Къырым акимиети майыснынъ 18-де эписи истегенлерни Къырымдан сюргюн этильген халкъларнынъ хатырасыны анъмагъа чагъыралар. Тедбирлер планыны Къырым девлет комитетининъ матбуат-хызмети сеслендирди.

Акъмесджитте бу кунь гуллер къоюлувындан башлайджакъ: саат 9:00 — Вокзал янындаки мейданда хатыра ишаретке, саат 9:30 — Къырым федераль университетининъ Небатат багъчасынынъ сынъырында сюргюнлик къурбанларына багъышлангъан мемориалгъа, саат 9:50 — Къырым муэндислик-педагогика университетинде ерлешкен «Возрождение» деп, адландырылгъан мемориал комплекске.

Саат 11:00 Багъчасарай  районынынъ Сюрень станциясында реквием-концерт башланаджакъ. Бу ерде шимди сюргюнлик къурбанларына багъышлангъан мемориаль комплекс къурула.

Куньдюз джамилерде, ибадетханелерде ве кенасаларда ибадетлер къылынаджакъ, дуалар окъуладжакъ.

Акъшам, саат 21:00 Акъмесджитте Ленина мейданында «Юрегинъде атеш якъ» адлы акция олып кечеджек. Адетиндже сюргюнлик фаджиасына лякъайд олмагъан чыракъ якъа биледжеклер.

Эвеллери Къырым башы Сергей Аксенов чешит миллет ве динлерге менсюп олгъан къырымлылар ичюн бу саннынъ эмиетлигини къайд эткен эди. 

«Бу кунь сюргюнлик ерлеринден къайтмагъанларнынъ, агъыр вазиетке огърагъанларнынъ  тувгъанларына, якъынларына, достларына  оларнынъ хатырасыны анъмагъа имкян бере», – деди Къырым башы.

18 майыс — Къырым халкълары арасында сюргюнлик къурбанларынынъ хатыра куню. Бу куню 1944 сене Орта Асиягъа ве Уралгъа Къырымдан биринджи эшелон ёл алды, гъурбетликке къырымтатарлар, урумлар, булгъарлар, немселер, эрменилер ве Къырымда яшагъан башкъа халкълар ёлланылды.