Генчлер арасында юнан-рома куреши боюнджа Къырымнынъ джыйма такъымы Краснодарда юнан-рома куреши боюнджа Умумрусие турнирде 10 медаль къазанды. Ярышлар 16 яшкъ етмеген генчлер арасында кечирильди.

Бизим семетдешлеримизнинъ активинде учер «алтын» ве «кумюш», эм де дёрт «тунч» медаль бар.

«Бу бизим йигитлеримиз ичюн екюнлеяткъан татильден сонъ ильк ярышлар олдылар, – деп яза спортив куреш боюнджа Къырым Федерациянынъ матбуат-хызмети  идманджы Ленур Мамедовнынъ сёзлерини  – Биз ичюн энъ эсасы «А. И. Парфеновнынъ хатырасына багъышлангъан Русие кубогы» деп адлангъан Умумрусие генчлер турнирине ёлланыладжакъ намзетлерни тешкермек эди. Бу ярыш энди сентябрьнинъ 1-нде Нижний Новгород виляетинде башлана. Бизим курешчилеримиз Краснодарда озьлерини пек яхшы косьтердилер, деп саям. Биз Русие Кубогына дёрт йигитни алып кетмеге планлаштыра эдик, амма 11 спортчыгъа чагъырылув кельди. Эгер спорт назирлиги бизге къол тутса, эльбетте, мемнюниетлик иле эписи 11 эрифни алып кетермиз».

Озь чеки категорияларында гъалебени Судакълылар Изет Бекиров (45 килогъадже), Рустем Назаров (48 килогъадже), эм де Къурман районындан Эдуард Колесник (51 килогъадже) къазандылар.

Кумюш медаллерге джиддий яралардан сонъ чыкъышта булунгъан Багъчасарай сакини Ахтема Аблятиев (до 48 килогъадже), Судакълы Ирфан Мирзоев (60 килогъадже) ве Къурман районындан Сабри Гончарова (42 килогъадже) наиль олдылар.

Учюнджи басамакъкъа Мидат Сейтаблаев (42 килогъадже) ве Салман Мустафаев (71 килогъадже), олар экиси де Багъчасарай районынынъ Албат коюнден, эм де Судакълы Мустафа Аджиев (55 килогъадже) ве Равшанбек Анваров (71 килогъадже) котерильдилер. Краснодардаки ярышлар Дженюбий федераль округнынъ, эм де Кабардин-Балкъар, Чеченистан ве Тамбов виляетининъ чешит регионларындан кельген 200-ге якъын иштиракчини топладылар.