Къырым сакини Анастасия Чечеткина сувасты ялдав боюнджа "акватлон" чешитинде (ласталарда куреш) 18-20 яшлы юниор къызлар арасында Русие биринджилигинде гъалип чыкъты. Ярышлар мартнынъ 10-11 куню Саранск шеэринде (Мордовия) сув спорт чешитлери сарайында кечти.

Акватлон боюнджа бу киби ярышларда Къырым Джумхуриетининъ джыйма такъымы иштирак этти.

Чокъ дефа Русие чемпионы Надежда Сергееванынъ тербиесини алгъанлар спорт усталыкънынъ юксек севиесини нумайыш эттилер ве буюк нетиджелерге ириштилер. Биринджи ерден гъайры спортчылар Александра Шульгина ве Александр Алешинский дёртюнджи ерлерни къазандылар.

Умумтакъым зачетта Къырым Джумхуриетининъ джыйма такъымы шерефли учюнджи ерни къазанды.