Къырымнынъ эль курешчилери юниорлар арасында армспорт боюнджа Русие биринджилигинде мувафакъиет иле чыкъышта булундылар. Ярыш Екатеринбург шеэрде кечти, деп, хабер эте crimeansport. Бизим курешчилеримиз алты алтын медаль къазандылар. Олар бирден бир къач чеки категорияда ракъиплерни дарма-даргъын эттилер. Айры алда Судакълы армспортчылар акъта къайд этмек керек.

Бу турнирде озь гузель азырланувыны косьтермек ичюн, макъсадкъа иришмек ичюн буюк ёл кечмек керек олды. Юниорлар арасында мемлекет биринджилигинде Акъмесджит сакини Сергей Липка бойле принцип боюнджа чыкъышта булунды. Йигит энди озь кучьлерини умумрусие севиеде сынап бакъты, амма учь ерден бирисини алмакъ ичюн бираз бир шей етишмеди. Бу сефер онынъ 70 килогъадже чеки категориясында 20 адам курешкенини назаргъа алып, медакль къазанмакъ ичюн фурсаты чокъ дегиль эди. Амма бунъа бакъмадан Сергей эр кезни айретте къалдырды ве "тунч" къазанды.

Эстафетаны Судакъ сакини Вероника Шеливальник тутып алды. Къыз сол къолнен куреште "алтын" эльде этти, онъ къолда куреште "кумюш" ве двоеборье курешинде умумий биринджи ерге наиль олды. Вероника 55 килогъадже чеки категорияда илькиде чыкъышта булунды, онынъ ичюн бу къадар буюк мувафакъиет атта онынъ озю ичюн бекленильмеген олды.

Судакъ спортчылары озьлерини башкъалардан яхшыджа косьтердилер. Олар умумен алгъанда беш медаль къазандылар. Оларнынъ экисини Максим Асланов эльде этти. О, сол къаолда экинджи ерни, ве джеми курешлер боюнджа"кумюш"адлы.

Буюклер арасында Русие чемпионаты Протвино шеэринде мартнынъ сонъунда, сеяренинъ биринджилиги исе — Туркиеде сентябрь айында кечеджек.