Къырым Джумхуриетининъ пайтахтында, Акъмесджитте, "Динамо" тешкилятынынъ спорт куреш боюнджа залында (Менделеева сокъагъы, 5 адреси боюнджа) намлы курешчи Адам Курак генч къырым спортчылары ичюн мастер-класс кечиреджек.
Адам Курак (чеки категориясы — 71 килогъадже, идманджы — Александр Курдынко) — юнан-рома куреши боюнджа Русиеде нам къазангъан спорт устасы, 2014 сене Авропа чемпионы, 2015 сене дюнья чемпионатында тунч мукяфат къазангъан, 2017 сене Русие чемпионы, 2017 сене арбий хызметчилер арасында чемпион. 2017 сененинъ август айындан Адам Курак Къырымнынъ джыйма такъымында чыкъышларда булуна.
Мастер-класс кечирилювининъ макъсады — олимпик спорт чешити оларакъ юнан-рома курешининъ рагъбетлештирмек, генч курешчилернинъ спорт усталыгъыны юксельтмек, сагълам аят тарзыны рагъбетлештирмек, яшларнынъ ватанпервер тербиесини къуветлештирмек, РФ регионлары арасында достане мунасебетлер кенишлетмек ве пекитмек.
Багъланув ичюн телефон: Курдынко Александр Витальевич — спортчынынъ идманджысы. Моб. тел.: +7(978) 766-81-39, е-mail: kurd.sania@mail.ru
Хатырлатамыз, джума эртеси куню, декабрьнинъ 9, Адам Курак Къурман районынынъ Петровка коюнде Илья Егудин хатырасына багъышлангъан X Джумхурий турнирининъ иштиракчилери ичюн мастер-класс кечирди.