Къырым сакини Виктория Сафонова имкянлары сынъырлангъан спортылар арасында маса тениси боюнджа Авропа биринджилигинде Русие джыйма такъымы теркибинде чыкъышта булунды. Турнир Словенияда кечти ве энъ кучьлюлерни топлады. Ве боуле кергин куреште Сафонова алтын медаль къазанды, деп хабер эте "Крымская газета".

Виктория Сафонова ичюн халкъара турнирлерде иришмелер янъы дегиль. Спортчы къыз энди Авропа чемпионатларында эки «алтын» къазангъан эди. Бу энди учюнджи алтын медаль. Керчек, оны энъ агъыр, деп, адламакъ мумкюн. Словенияда ракъиплернинъ теркиби тамам бойле эди. Умумен Виктория алты куреш кечирди.

— Айырыджа подруппадан чыкъкъанымы къайд этмеге истейим, френк къызнен. О меним ичюн энъ агъыр олды. Мен медаль огърунда курештим. Финалда да енгиль олмады, амма энди баштан олгъаны къадар агъыр дегиль эди, — деп, тариф эте Виктория Сафонова. — энъ гузеллер топланды. Теркип пек яхшы эди. Эльбетте, мен эеджанландым, лякин мен озюми къолгъа алып олдым.

Сафонованынъ мувафакъиети Къырым паралимпик спортчыларынынъ мувафакъиетлигини тасдыкълай. Чешит санкцияларгъа бакъмадан, олар джумхуриетнинъ медаль топламына стабиль шекильде мукяфатлар кетирмекни девам этелер.

— Владимир Худоба бу сене пневматик ве кичик калибр силядан къуршун атувы боюнджа мемлекет чемпионы олып, бутюн Русиени айретте къалдырды, — деп, тариф эте КъДж паралимпик ве сурдлимпик спорт чешитлери боюнджа спортив азырланув меркезнинъ мудири Сергей Кравченко. — Мемлекетнинъ 19 регионындан биз бу чешите бешинджи ердемиз. Огюмизде тек Москва, Санкт-Петербург, Тула. Мен беллесем, бу огге буюк адым. Биз догъру ёнелиште арекет этемиз.

Бу иш бойле стабиль шекильде девам этмеси ичюн профиль назирликте тырышмагъа ваде этелер. Анда олимпик ве паралимпик спортчыларнынъ ихтияджларыны категорияларгъа больмейлер. Эсас фенлерге дестек биринджи сырада тура.
— Тенъ шекильде спортчыларымыз стипендиялар эльде этелер, — дей Къырым спорт назирининъ биринджи муавини Олег Голинач. — Спорт боюнджа инструкторлар ставкалары да бакъыла, биз сакъатлар, сакъат олмагъанларны больмеймиз. Къолумыздан кельгенини япмагъа тырышамыз.

Викториянынъ энъ якъын турнири — Таиландта. Анда о, эр вакъыт олгъаны киби гъалебе къазанмагъатырышаджакъ. Лякин озь эсас старты оларакъ келеджек сене дюнья чемпионатыны адлай. Онъа спортчы бар кучьнен янашмагъа тырыша.