Къадын-къызлар арасында 19 такъым по волейбол боюнджа 2017/18 —мевсим Къырым чемпионатында иштирак этеджеклер. Олар октябрьнинъ 14-ден апрельнинъ 22-не къадар ярышлашаджакълар.

Крыминформгъа ярышнынъ баш акеми Александр Пономаренко хабер эткенине коре, эписи коллективлер эки дивизионгъа болюнеджеклер. Энъ кучьлю группанынъ еди векили чемпион унваны ве медаллер огърунда курешеджеклер. Олар бир-биринен бир даире ойнайджакълар, яни эр бир такъым эр бир ракъип иле бирер кере корюшеджек.
Къалгъан 12 клуб экинджи дивизион турниринде иштирак этеджеклер. Анда биринджи гуруппагъа котерильмек акъкъы ичюн куреш кечеджек.

Планлаштырыла ки, волейболджы къадын-къызлар Акъяр, Акъмесджит, Керич, Кефе, Кезлев, Сакъ, Красноперекопск, Алушта шеэрлерини такъдим этеджеклер.
Матчлар Аграрное къасабасында Къырым федераль университетининъ биоресурслар ве табиат къулланув академиясы базасында, эм де Кезлевде кечеджек.

2015/16 мевсим Къырым къадын-къызлар чемпионатынынъ гъалиплери Федераль берги хызметининъ волейбол оюнджылары олдылар. 2016/17 мевисмде ярымаданынъ "Оазис"серлевалы ветеранларнынъ джыйма такъымы гъалип чыкъты, экинджи ерни исе Къырым федераль университетининъ коллективи эльде этти.