Багъчасарайда эндуро боюнджа Къырым Джумхуриет купынынъ учюнджи басамагъы кечеджек. Ярышларда 6 яштан башлап ве бундан уйкен спортчылар иштирак этеджеклер.

Турпорталгъа Къырымнынъ автомобиль ве мотоциклет спорты федерациясынынъ шурасында хабер эткенлерине коре, зачет чешит беш класслар боюнджа кечириледжек.

«Биз «Балалар», «Хобби», «Авескярлар», «Профессионаллар» ве «Ветеранлар» киби категорияларда иштиракчилерни беклеймиз, — деп, къайд эттилер тешкилятта. — Умумен ярышларда 40-тан зияде спортчы иштирак этмеге планлаштыра».
Купнынъ тантаналы ачылувы Багъчасарайда, Ленин адына мейданда октябрьнинъ 1-де олып кечеджек, анда саат 12.00 ярышнынъ эписи иштиракчилери топланаджакъ. Бундан сонъ Багъчасарай сув анбарынынъ къаршысында ерлешкен арбий полигонда къошу ве гъалиплер мукяфатланувы олып кечеджек. Сейирджилер ичюн кириш бедава.
Эндуро — мотоспорт ве велоспорт фени, онынъ ярышлары чешит орьтюли ве чапразлы ёлларда кечириле.
visitcrimea.guide/news