Куба лидери Фидель Кастрогъа багъышлангъан абидени ве онынъ адына ялы боюны Къырымнынъ гъарбинде, Тарханкут бурунында ача билелер. Бу акъта КъДж акимиетининъ реис муавини, ички сиясет, малюмат ве багъ назири Дмитрий Полянский ичтимаий агъларда озь саифесинде язды.

Къырымда Джума джамининъ кичик къуббелери тикленилип башланды (ВИДЕО)
Къырымда Джума джамининъ кичик къуббелери тикленилип башланды (ВИДЕО)

Буннен берабер вице-премьер командантенинъ риджасыны хатырлай. О, онынъ адынен объектлерни адламамагъа риджа эткен эди. Амма онынъ сёзлерине коре, ясакъ тек Кубагъа аит эди.

«Биз эр шейни дикъкъат иле огрендик ве анъладыкъ ки, Кубада ич бир обектни онынъ адынен адламамакъа акъта улу Фидельнинъ васиети  тек Азатлыкъ адасына аит. Азатлыкъ ярымадасы исе улу командантенинъ  ве Русиенинъ буюк достунынъ адыны хатырламагъа меджбур», — деп, язды мемур.

Куба лидерине абиде ачылувы джума эртеси куню, августнынъ 5-де олып кечеджек. Абиде ерлешеджек ялы боюнынъ ады денъиштириледжек сан акъта шимдилик бир шей белли дегиль.

«Онынъ ичюн августнынъ 5-де "Extreme Крым–2017" территориясында биз тантаналы шекильде  монументни ачаджамыз. Ондан якъын ерде, эминим, тез вакъытта Фидель Кастро адына ялы боюнынъ темели къоюладжакъ», — деп, бильдирди Дмитрий Полянский.

Къырым копюри
Къырым копюри акъта йыр ве шиир конкурсы якъын 2,5 бинъ ариза топлады

 Къырым акимиетининъ реис муавини ич бир вакъыт булунмагъан Кубада океаннынъ ачыкъ сувлары ве беяз къум, онынъ сёзлерине окре, аджайип теэссюрат къалдырдылар ве бу корюнишни о тамам Тарханкут иле къыяслай эди.

«Extreme Крым–2017» адлы экстремаль спорт чешитлерининъ халкъара фестивали Тарханкут бурунында июльнинъ  19-дан августнынъ 6-на къадар кечти.  Онынъ мейданында 30 спорт ёнелиши боюнджа ярышлар кечеджек.