Бу мевсимде Акъмесджит районынынъ тавель коюнде ерлешкен Олимпик резерв окъув юртунынъ чокъусы спортчылары умумрусие ве атта халкъара севиелерде буюк мукяфатлар косьтердилер. Олар кечкен йылларгъа бакъкъанда баягъы зияде медаллер къазандылар.

Окъув юртнынъ иришмелери, вазифелери ве меселелери акъкъында «Крымская газета» неширине муэссисенинъ мудири Игорь Уваров икяе этти.

 

— Игорь Николаевич, сизинъ спортчыларынъызнынъ сонъки мувафакъиетлери акъта тариф этсенъиз.

— Иришмелер мунтазам серетте ола. Эр афта демек олур. Мисаль ичюн, бу куньлерде юнан-рома услюбининъ куршечиси Дилявер Сейдалиев Ростове-на-Дону шеэринде кечкен талебелер Спартакиадасында тунч медаль къазанды.

Алушта курешчиси  Каспийскте кечкен халкъара турнирде кумюш алды
Алушта курешчиси Каспийскте кечкен халкъара турнирде кумюш алды

— Шахсен сиз  бойле медаль стабилликни не иле багълайсыз?

— Биз янашувымызны темельден денъиштирдик, деп, оламайым. Окъув юртнынъ системасы толу дередже чалышып башлагъан олса керек. Биз онъа керекли сильтем бермек ичюн чокъ тырыштыкъ ве шимди, берекетини коремиз, эгер бойле демек мумкюн олса. Энди малие айырылув саасында бизим толу стабиллигимиз бар. Яни спортчы тек догъру идманлар ве нетидже акъта тюшюнмек керек. О, энди бир де бир чемпионаткъа бармакъ ичюн малие араштырув иле огърашмай. Идманджылар теркиби де кейфиетли. Урба аламыз, керекли донатмалар иле темин этемиз. Умумен, эр шей керекли киби кете.  Ракъамлар да буны тасдыкълай — агъымдаки сененинъ январь айындан берли биз энди Дженюбий федераль округ биринджилигинде ве Русие чемпионатларында 25-ке якъын медаль къазандыкъ.

— Окъув юрта олимпик фенлерни инкишаф этелер. Олар эписи мувафакъиетлими я да олардан бир де бириси устюн чыкъамы?

— Бизде шимди лидерлер арасында спорт куреши, анда биз медаллернинъ умумий сайысындан аман-аман ярысыны къазандыкъ. Амма башкъа спорт чешитлеринде де биз семерели олмагъа тырышамыз. Эр бир спорт чешитинде Русиенинъ миллий джыйма такъымында бизим озь векиллеримиз  олгъаны тесадюфий дегиль. Бу окъув юрт  спортчыларынынъ шимдики севиеси акъта малюмат бере.

Вадим Кудряков (слева) и Павел Дорошилов (справа) на сборах сборной РФ по боксу в Кисловодске
Эки къырымлы боксчы Русие такъымынынъ топланув идманларына чагъырылды

— Сиз трансфер кампания алып барасызмы?

— Эльбетте, биз окъув юртумызгъа къытадан чокъусы яш ве истидатлы спортыларны джельп этмеге тырышамыз. Эм де бизге къошулмагъа истегенлернинъ сайысы, даа бир къач йыл эвельки вакъыткъа бакъкъанда, бир къач кереге зияде. Бу, эльбетте, саде ве анълайшлы шей — даа зияде уста яшдашлары янында бизим къырымлы йигитлеримиз де мутехассыс оларакъ инкишаф этеджеклер. Буны исбатлагъан нумюнелер де бар 1 курешчи Ахмедхан Темботов бизге Кабардино-Балкариядан кельди, о, энди медаллер къазана ве мемлекетимизнинъ энъ яш ве келеджеги парлакъ олгъан спортчыларындан бири сайыла. 

— Окъув юртунъыз энди Федераль макъсадлы программагъа (ФЦП) кирди. Якъын вакъытта сизде чокъ шей денъишмек керек. Бу иш насыл алып барыла?

— Шимди бутюн бизим весикъаларымыз экспертизада булуна. Весикъалар тасдыкълангъанынен параларнынъ биринджи къысмы масраф этиледжек. Бу сене къуруджылыкъны башлармыз, деп, умют этемиз. Бу иш графиклер боюнджа кете.

— Ятакъхане иле не оладжакъ? О, пек зарур, амма ФЦП-ге киргени ёкъ. Паралар не ерден алынмалы?

Боксчы Павел Дорошилов
Боксчы Павел Дорошилов: фанатларнынъ дестеги ярдым ерине кедер эте
— Бизим окъув юртумызгъа джумхуриет ёлбашчысы дикъкъат айыргъаны себебинден бу меселенинъ мусбет динамикасы бар. Келеджек сене бизге лейха ишлер ичюн керекли малие айырыладжакъ. Бу буюк бир дестектир.

— Идманджылар иле меселе насыл чезиледжек?

— Олар барлар. Идманджыларнынъ эксериети бизим мезунларымыз олгъаны пек муим. Бу несильден несильге кечкен теджрибе. Ич бир тюрлю сыр дегиль. Дегерли малиевий шараит, ишнинъ парлакъ келеджеги ве чемпион эмеги ичюн кейфиетли мальземе, эгер бойле демеге мумкюн олса. Булар эписи — бизим иришмелеримизнинъ къысымлары.