Къырым сакини Антон Брачев дзюдо боюнджа Авропа купында алтын къазанды
Къырым сакини Антон Брачев дзюдо боюнджа Авропа купында алтын къазанды
Июнь айынынъ сонъунда  Алуштада студентлер арасында (25 яштан зияде дегиль) бокс боюнджа Умумрусие ярышлар кечти. Олар Русие къараманы, совет истихбаратчысы Алиме Абденанованынъ хатырасына багъышланды.  Акъмесджитли Павел Дорошиловнынъ энъ буюк гъалебелеринден бири – бу 91 килодан зияде чеки категорияда алтын медаль олды.

— Павел, биринджи олурым, деп, тюшюне эдинъми?

— Гъалебе къазанаджагъымда эмин эдим. Азырландым, онынъ ичюн де енъдим. Идманджы къойгъан вазифени беджердим ве гъалебе къазанмагъа истей эдим.  

— Финалгъа чыкъкъанлар арасында сен Къырымдан бир боксчы эдинъ. Алуштанынъ бутюн ялы бою санъа къаол туты. Бу ярдым эттими?

«Евпатория» футбол клубынынъ ярымудафааджысы Назим Эюпов
Назим Эюпов: Гъалебе сенинъ севиенъи ве, эльбетте, айлыгъынъы юксельте
— Мухлислерим сагъ олсунлар, амма бу ярдым этмектен зиядедже кедер эте. Якъынларынъ багъыргъанда бу санъа кучь бере, сейирджилер багъыргъанда исе, бу пек кедер эте.

— Чемпионаттан эвель джиддий азырлыкъ олдымы?

— Саба чапа эдим, акъшам идманджы иле вакъыт кечти. Бир куньде 5 саат спорт иле огъраша эдим.

— Сен бокс иле огърашмагъа не вакъыт къарар алдынъ?

— 2006 сене. Сыныфдашым бокс иле ограша эди, мектептен ёлны кечип залгъа къатнай эди. Идманджы мектепке келип, тенеффюсте мени корьди, мына бойле этип мен бокскъа кельдим. Мен балабан олгъаным ичюн мени давет эттилер. Бокстан эвель мен ялдав илое огъраша эдим.

© ФБК
Боксчы Павел Дорошилов

— Агъырлыкъ 91 килодан зияде — бу бокста айыры икяедир, буннен разысынъмы?

— Эльбет, бутюнлей башкъа азырлыкъ, оларнынъ боксы сериялы, агъыр чекили боксчылар исе курешни бир юмурукънен екюнлей билелер. Ракъипни токътатмакъ ичюн бир къач урув етерли ола. Мен «Легион»да спорт иле огърашам  ве анда меним чеки категориямда боксчылар ёкъ. Коля Шеремет иле идманлар кечирем, онынъ агъырлыгъы  69 кило. Мына будыр меракълысы, о тез, чалт, ерини де тез денъиштире.

Победитель Первенства Европы по вольной борьбе среди юношей Ахмедхан Темботов
А. Темботов: Авропа Биринджилигининъ алтынына илишеджегимизге ишандыкъ

— Адетиндже боксчылар семирмеге къоркъалар. Санъа бу керекми?

— 52 кило чеки категорияда олгъаны киби дегиль. Мен азмайым, бираз тутам. Чемпионаттан эвель бираз азджа ашадым ве ичтим. Адетиндже меним агъырлыгъым  111 кило, ярышларда 108 кило эдим.

— Сен энди студентлер арасында Русие чемпионысынъ. Невбеттеки макъсадынъ насыл?

— Буюклер арасында Русие чемпионы олмагъа истейим!

Федерация бокса РК