Къырым олимпик резерв юкъары окъув юртунда тербиеленген Ахмедхан Темботов сербест куреш боюнджа Авропа биринджилигинде алтын медаль къазанды. Экспертлернинъ эксериети гъалебени адеттен тыш бир шей деп адладылар. Себеп шунда ки, курешчи ичюн бу мувафакъиет бойле джиддий севиеде биринджи олды, эм де о агъырлыгъы етишмеген адла гъалип чыкъты. «Крымская газета» бу къараманны Ватан топрагъында къаршылады ве кечкен турнир акъта суаллер берди.

Къырымда премьер-лига–2017 чемпионы «Севастополь» ФК олды
«Севастополь» футбол клубы муддетинден эвель Къырым чемпионы олды

 

— Авропаны 16 яшта бойсундырмакъ. Сен озюнъ озюнъден бойле шейни беклединъми?  

— Керчек айтсам, ёкъ. Мен ярышларгъа азырландым. Идманджым иле берабер алтын медальге илишмеге мумкюнлигине ишана эдик. Амма турнирни енъгенимде, санки буюк бир юк омузларымдан тюшти. Онлардже къач мемлекет такъдим этильгенини, къач аджайип спортчы кельгенини хатырладым ве тап къоркътым (куле).

— Амма эр алда тутушувларда къоркъунъ ёкъ эди. Ракъиплер энъ кучьлю дегиль эдилерми я да кучюнъ энъ юксек нокъдада эдими?  

— Экинджиси, олса керек. Биз меним идманджым иле исрарлыкънен чалыштыкъ. Мен бойле кергин шекильде ич бир вакъыт чалышмагъан эдим. Русие джыйма такъымы боюнджа зенаатдашым иле куреш энъ къыйын олды. Авропа чемпионатына сечюв басамакъта мен оны зорнен 3:2 эсапнен енъдим. Мында энди мен енгиллик иле гъалип чыкътым — 7:0 меним файдама. 

— Ярыш акемлерине бир де бир суалеринъ олдымы? 

— Ёкъ, эр шей пек яхшы кечти. Акемлер курешмеге имкян бербилер, энъ гузеллерни исе акемлернинъ тезкерелери дегиль де, килим бельгиледи. Онынъ ичюн сагъ олунлар.

Поклонская шахсий аяты ве онъа хабар берюв тырышувлары акъта икяе этти
Поклонская шахсий аяты ве онъа хабар берюв тырышувлары акъта икяе этти

85 килгъадже чеки категорияда умумен мен беш куреш кечирдим. Меним агъырлыгъым етишмей эди. Биринджи ер огърунда мен турк иле курештим. Онынъле къыйын олды. Мен истегеним киби эр шейни яптым. Оны озь хаталарында туттым.  

— Гъалебеден сонъ санъа биринджи ким телефон ачты? 

— Айды, бу сыр къалсын (куле). Асылында телефон тынмады. Пек мемнюн олдым. Эр кес телефон ачты: достларым да, сой-акъраба да, койдешлер де. Бу къадар инсанны къувандырып олгъанымдан пек мемнюним. Мен бунынъ ичюн чокъ чалыштым. Азырланувнынъ энъ муим вакъытында эр кунь эки кереден идман эттим. Толусынен бунъа бериле эдим, озюми залда къалдыра эдим. Ве бу бойле нетидже косьтергени пек хош.  

— Бундан сонъ не оладжакъ? 

— Шимди бираз тенеффюс, Алуштада гъайрыдан тикленюв ишни беджерерим, сонъра исе окъув-идман топлашувгъа ёл алырым. Манъа бойле къол тутмагъан олсалар, мен енъмез эдим. Эр кез бир макъсаднен бирлешти. Энди бизим башкъа йигитлеримиз де озюни косьтереджеклерини анълайым. Биз оларнен бир куреш «оджагъындамыз», ве олар эписи, чемпионлар киби чалышалар. Биз оларнен къонушамыз, лаф этемиз, идманларгъа къатнаймы, Къырымнынъ башкъа «джыймалары» да якъында бойле джиддий мукяфатларгъа наиль оладжагъында эминим.

«Евпатория» футбол клубынынъ ярымудафааджысы Назим Эюпов
Назим Эюпов: Гъалебе сенинъ севиенъи ве, эльбетте, айлыгъынъы юксельте

 

Сербест куреш боюнджа Къырым джыйма такъымынынъ баш идманджысы Игнат Грек:

— Амедхандан бойле мукяфатны беклеген эдимми, ёкъмы? Шимди бу акъта лаф юрсетмекнинъ манасы ёкъ. О, алтын къазанды. Бу делиль. Оны агъырлыгъы аман-аман беш кило етишмеден къазанды. Бу пек муим. Энди о Русие джыйма такъымында, дегерли курешлер кечирди, эсас ракъиплерини енъди. Эр шей яшхы олса, 2018 сене о, дёрт йылда бир кере кечирильген генчлер олимпик оюнларына тюшеджек. Бираз сонъра хаталар устюнде иш кечирермиз, инджеликлерни талиль этермиз, ве келеджек ярышларда Темботов даа гузель шекильде олур.