Юнан-Рома куреши боюнджа олимпик чемпион Рустем Казаковнынъ тешеббюси иле «Эр бир мескен ерге спорт сало » адлы ичтимайи лейха амельге кечириле. О, бюджеттен тыш параларгъа кечириле. Лейха Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнинъ реберлигинде ве Къырым Джумхуриет башы Сергей Аксеновнынъ имаеси алтында беджириле. Бугунь Судакъ шеэринде невбеттеки спорт салон ачылды.

Пляж регбиси боюнджа Русие чемпионаты финалына сечюв Кефеде кечеджек
Пляж регбиси боюнджа Русие чемпионаты финалына сечюв Кефеде кечеджек

Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек бильдирди ки, бу иш тек спорт топлулугъынен дегильде, акимиет органларынен ве ичтимий месулиетли бизнес векиллеринен ишбирликте алып барыла. Парламентарий эм де къайд этти ки, спорт салонына масраф этильген эр бир кумюш — бу сагълам несиль ве балаларнынъ келеджегине къошулгъан исседир.

Земаневий модуль спорт салоннынъ къуруджылыгъына тахминен секиз миллион рубле, ве эки миллион рубле территория абаданлаштырылувына масраф этильди

Судакъ шеэр мемуриетининъ башы Владимир Серов къайд этти ки, бу Судакъ ичюн эмиетли бир вакъиадыр, чюнки бу районда ерли сакинлер бойле киби спорт салоны акъта арзу эте эдилер.

Спортзал къуруджылыгъы учь ай девамында алып барылды. Салоне земаневий технологиялар боюнджа донатылды: сауна, душлар, спорт ве баскетбол мейданлары ерлештирильди. Оларнынъ умумий мейданлыгъы 40 соткалыкъ дамартада 370 квадрат мертрни тешкиль этти.

«Евпатория» футбол клубынынъ ярымудафааджысы Назим Эюпов
Назим Эюпов: Гъалебе сенинъ севиенъи ве, эльбетте, айлыгъынъы юксельте

Рустем Казаков итираф эте, яшайыш девамында ярымадамызнынъ эр бир мескен еринде спорт салонлар къурулмакъ гъаесини амельге кечирмек акъта бутюн омюр арзу эте эди.

Янъы Маале къасабасында спорт салоны пейда олувында истидатлы идманджы Сеттар Абдулганиевнинъ иссеси буюктир. О, чокътан-чокъ мешур спортчыларны осьтюрди. 10 йылдан зияде о абаданлаштырылмагъан, сувукъ ве дым одада балалар иле идманлар кечирди.

Спорт салон ачылувынынъ арфесинде, майыснынъ 30 куню, Къырым Джумхуриетининъ ёлбашчысы Сергей Аксенов иш зиярети иле эски спорт салоныны зиярет этти.  Балалар бу одада дешетли шараитлерде спортнен огъраша эдилер. Сергей Аксенов эм де янъы земаневий спорт салоныны корьди.

Бугунь Сеттар агъанынъ арзусы керчеклешти, энди онынъ макъсады — бу спорт салонындан дин ве конфессия менсюплиге бакъмадан тек чемпионлар чыкъмасыдыр. Чюнки идманджы Сеттар Абдулганиев айткъанына коре, «балалар ич бир миллетке менсюп дегиллер» «Олар эписи меним балаларым!», дей идманджы. Онынъ ичюн бу спорт салонынъ къапулары эр бир истеген ичюн ачыкъ.

Бу йыл Къырымда 124 спорт мейданы ве бир футбол мейданы къуруладжакъ
Бу йыл Къырымда 124 спорт мейданы ве бир футбол мейданы къуруладжакъ

Яш несиль янъы спорт салонны зиярет эткен сонъ, оларнынъ теэссюратлары хош эди. Бу энди хайрие акция черчевесинде ачылгъан дёртюнджи спорт салондыр. Руслан Бальбек хабер этти ки, бойле программа илериде де девам эттириледжек. Келеджекте бойле спорт салонлар Кезлевде ве Багъчасарайда къуруладжагъы планлаштырыла.