Къырым спортчылары студентлер арасында агъыр атлетика боюнджа Русиенинъ биринджилигинде эки кумюш ве бир тунч медаль эльде эттилер. Биринджилик базар куню, апрельнинъ 23-де Русие пайтахтында екюнленди.

Ярымаданы Къырымнынъ алий окъув юртларындан учь спортчы такъдим этти, олар агъыр атлетика боюнджа  джумхуриетнинъ джыйма такъымына кирелер.

Къырымны корьмек ве къалмакъ: джумхуриетте Камерун сакинлери якъаланды
Къырымны корьмек ве къалмакъ: джумхуриетте Камерун сакинлери якъаланды

Спорт устасына намзет Талят Джемилов 69 кило чеки категориясында экинджи ерни къазанды, онынъ нетиджеси эки куреште  джеми 250 кило олды (115 + 135).

Спорт устасы Андрей Завада 94 килогъадже агъырлыкъта  шимдики дюнья чемпионына Артем Акуловгъа юткъузды. О, эки куреште  джеми 335 кило (145 + 190) нетидже иле  кумюш медальни эльде этти.

Алим Темботов 105 кило чеки категорияда учюнджи ерге чыкъты, онынъ нетиджеси эки куреште  джеми 336 кило (156 + 180) олды.

Студентлер арасында Агъыр атлетика боюнджа Русие биринджилиги РФ спорт назирлигининъ ве тасиль ве илим назирлигининъ имаеси алтында Москвада апрельнинъ 19-23 куньлери кечти.