Сантырач аллеясыны ве балалар ичюн бедава велотрекни Ялтада бу сененинъ курорт мевсимининъ башынадже ачмагъа планлаштыралар, деп хабер этти шеэр мемуриетининъ башы Андрей Ростенко джума акъшамы куню, апрельнинъ 13-де брифинг кетишатында.

Къырымда биринджи футбол музейи Ялтада ачылды
Къырымда биринджи футбол музейи Ялтада ачылды

Сантырач аллеясыны, шеэр башу айткъанына коре, Ялта джемаатынынъ векиллери тешкиль этмеге тевсие эттилер, шеэр акимиети исе къол тутты ве бирден онынъ ичюн ер таптылар, деп, хабер эте Ялта мемуриетининъ матбуат-хызмети.

О, «Белый лев» рестораны, шадырван ве бамбук тереклиги арасында ерлешеджек.

«Ялынынъ бу къысмы эр вакъыт бираз бакъылмагъан къала эди: анда арабалар къалдырыла, кимериде чёплюк пейда ола, ве башкъа бир шей ёкъ. Амма тамам шу ер сантырач аллеясы ичюн пек яман келише. Язда мында эр вакъыт талдалыкъ ве салкъын оладжакъ, инсанлар тек сантырач дегиль де, нарды, дама ве диггер масса оюнларыны кечирип, тынч раатлана биледжеклер», — деди Андрей Ростенко.

«Ялта-2017» марафонынынъ иштиракчилери
Умумрусие «Ялта-2017» марафонында 10 мемлекеттен 1200 инсан чапты

Бундан гъайры балалар ичюн бедава велотрек Калинина адына скверде мевсимнинъ башларына якъын ачыладжакъ. Чешит велоёллардан ве велотренажёрлардан гъайры территорияны масса тенниси донатмаларынен ве дигер шейлернен темин этеджеклер. Мэрнинъ сёзлерине коре, бунынъ ичюн малиени «лякъайд къалмагъан иш адамлары ве меценатлар» айырдылар.

«Шеэрге бойле эдиелер япкъан инсанларнынъ сайысы кунь-куньден арта, ве бу, эльбетте, къувандыра. Шеэримизни самимийликле севген бойле инсанлар себеби иле, Ялта даа зияде абаданлашаджакъ ве кет-кете дюльбердже оладжакъ», — деди мемуриет башы.