Ярымадада биринджи олгъан 5 бинъден зияде экпонатлары иле футбол музейининъ тантаналы ачылувы Ялта шеэрининъ «Авангард» стадионында джума куню, апрельнинъ 7-де олып кечти.

«Ялта-2017» марафонынынъ иштиракчилери
Умумрусие «Ялта-2017» марафонында 10 мемлекеттен 1200 инсан чапты

Онынъ яратылувынынъ тешеббюсчиси Къырым футболынынъ президенти, «Футбольный клуб "Ялта"» джемаат тешкилятынынъ реиси Михаил Кравец олды, деп, бильдире шеэр мемуриетининъ матбуат-хызмети.

«Янъы туристик объектининъ экспозициясында архив фоторесимлер, вымпеллер, куплар, афишалар, илянлар, мешур оюнджыларнынъ футболкалары, эм де Ялтанынъ эписи сакинлери ве мусафирлери сербест ала бильген футбол эдебияты топланды», — деп, хабер этти о.

Курорт-шеэр, Ялта мемуриетининъ башы Андрей Ростенко айткъанына коре, «Его величество футбол» серлевалы музей ачылувы иле озь адыны тарихте къалдырды.

«Бугунь Ялта футбол инкишафы тарихына яхшы бир саифе къошты ве бойле этип, Къырымнынъ дигер шеэрлерине нюмюне косьтерди», — деп, бильдирди шеэр башы.

Къырым джумхурий футбол федерациясынынъ реиси Сергей Бородкин бильдирген фикирге коре, нюмюне, джумхуриетнинъ дигер регионлары ичюн юкъунчлы олмакъ керек.

Къырымны корьмек ве къалмакъ: джумхуриетте Камерун сакинлери якъаланды
Къырымны корьмек ве къалмакъ: джумхуриетте Камерун сакинлери якъаланды

«Умют этем ки, Къырымда эр кез сизинъ орнегинъизни текрарлар ве музейле яратылув эстафетасы башкъа шеэрлерде де девам эттирилир», — деди Сергей Бородкин.

Гъаенинъ муэллифи озь невбетинде ваде этти ки, шеэрде бу спорт чешитининъ инкишафына ярдым косьтерювни девам этеджек.

«Биз илериде де Ялта футболынынъ инкишафы огърунда чалышаджамыз», — деп, бильдирди Михаил Кравец.

Ачылув куню мерасимнинъ мусафирлери музей топламына янъы экспонатларны багъышладылар. Мисаль оларакъ, «Ялта Рубин» футбол клубы «Красава» футбол топыны багъышлады, бу топ 2018 сене Русиеде кечеджек футбол боюнджа дюнья чемпионатына махсус ишлеп чыкъарылды.