Базар куню, апрельнинъ 2-де кечкен «Ялта-2017» адлы II умумрусие марафонынынъ иштиракчилери 10 мемлекеттен кельген 1,2 бинъ инсан олды, оларнынъ арасында РФ 120 регионындан кельген чапыджылар бар эди, деп, хабер эттилер шеэр мемуриетининъ матбуат-хызметинде.

ВДНХ-да бир тонна пиляв. Москвада 37 бинъ инсан Наврезни къайд этти
ВДНХ-да бир тонна пиляв. Москвада 37 бинъ инсан Наврезни къайд этти

Чапувда Акърусие, Буюк Британия, Къазахстан, Украина, Френкистан, Швейцария, Эстония ве Исраиль гражданлары иштирак эттилер. Исраильни 5 спортчы такъдим этти, олар Ялта ёлбашчысынынъ шахсий даветнимеси иле кельдилер. Кечкен сене иштиракчилер арасында тек бир ябанджы. Алманиядан кельген инсан бар эди, иштиракчилернинъ умумий сайысы исе 237 инсанны тешкиль этти.

«Бу Русие Федерациясы территориясында бу сене кечкен биринджи марафон ве бу Ялта ичюн эйи спорт аньанеге чевириледжегине ишанамыз. Чюнки спорт — бу къувет, биз исе кучьлю мемлекет ве кучьлю джумхуриет олмакъ керекмиз», — деп, бильдирди Девлет Дума мебусы Андрей Козенко чапув иштиракчилерни селямлагъан вакъытта.

Сергей Карякин сентябрьде Акъмесджитте озь мектебини ачаджакъ
Сергей Карякин сентябрьде Акъмесджитте озь мектебини ачаджакъ

Шерефли мусафирлер арасында эм де джумхуриет спорт назири Елизавета Кожичева булунды.

«Къырымда бугунб чокъусылар спорт иле меракъланалар, бу, эльбет, къувандыра, Ялтада исе енгиль атлетика боюнджа энъ кучьлю мектеплерден бири фааль инкишаф эте. Онынъ ичюн бу тедбир тамам шу ерде, Къырымнынъ кунешли инджисинде кечкени пек хоштыр», — деп, селямлады назир спортчыларны марафондан эвель.

Маршрут Максим Горькийнинъ абидесинден башлап, Ливадия багъчасындан кечти ве Къарылгъачлар ювасынаджа девам этип,  кери къайтты. Трасса техник джеэттен муреккет олды, чюнки догъру дамартылар аман-аман олгъаны ёкъ. Лякин о, шеэр акимиет мемуриетининъ башы Андрей Ростенко айткъанына коре, буннен берабер пек гузель манзаралы олды.

© Минспорта РК
«Ялта-2017» марафонынынъ иштиракчилери

 

 

 

Къырымны корьмек ве къалмакъ: джумхуриетте Камерун сакинлери якъаланды
Къырымны корьмек ве къалмакъ: джумхуриетте Камерун сакинлери якъаланды
«Бу энъ дюльбер марафон трассасы олса керек. Кесме рельеф баягъы агъыр, эниш ве котерилюв ерлери бар, бу спортчыларгъа раатлыкъ бермей, амма мен эминим ки, бу меракълы сынав олур», — деп, бильдирди шеэр башы.

Марафон учь къысымгъа болюнди — 10, 21 веи 42 км. Эсас 42 км номинацияда авескяр-чапыджы Дмитрий Мотевич гъалип чыкъты, 21 км ярымарафонда биринджи оларакъ исраилли Авато Ашато чапып кельди.

«Трасса агъыр эди. Аякъларым чапмагъан вакъытлар олда, токътамагъа истедим, амма девам этим. Умют этем ки, келеджек сене кеде де иштирак этмек насип олур», — деди ярымарафоннынъ гъалиби чапувдан сонъ.