Къырымда догъгъан гроссмейстер Сергей Карякин ярымаданынъ пайтахтында Акъмесджитте бу сене кузьде шахсий сантырач мектебини ачмагъа планлаштыра.

Джумхуриетке кельген вакъыт о бу ерде лекциялар окъумагъа планлаштыра. Бу акъта сантырач оюнджысы «Спутник в Крыму» адлы радиостанциясынынъ эфиринде бильдирди. Шимди, онынъ сёзлерине коре, сечильген бина гъайрыдан тамир этиле, бу ишлерден сонъ о КъДж спорт назирлиги балансына кечеджек.

Главный корпус санатория имени Н.Бурденко, центральной грязевой лечебницы бальнеологического курорта Саки.
Спорт иле огърашкъан инсанлар сайысы боюнджа Сакъ шеэри биринджи ерде

«Мен Акъмесджитте Сергей Карякин адына сантырач мектебини ачаджагъым акъта биз анълаштыкъ. Мне онынъ инкишаф этмеси иле — къолумдан кельгени къадар [япаджам]. Мен анда кимер вакъытлары лекциялар окъуйджам, Къырымда булунгъан вакъытта», — деп, хабер этти гроссмейстер.

Карякин янъы сантырач клубынынъ ачылувында иштирак этмек ичюн Къырымгъа кельди, онынъ черчивесинде ярымаданынъ 70-тен зияде яш сантыраччылары иле бир вакъытта оюн кечирди. Аман-аман эписи партияларда Къырым сакини гъалип чыкъты, амма бир оюн ютукъсыз екюнленди.

Акъмесджитте сантырач ве дама оюны боюнджа бала-генч спорт мектебининъ базасында Сергей Карякин адына сантырач мектебининъ ачылувы акъта эвель эм де джумхуриет ёлбашчысы Сергей Аксёнов бильдирген эди.