Сакъ шеэри спорт иле огърашкъан инсанлар сайысы боюнджа Къырым регионлары арасында биринджи ерде турмакъта, деп, бильдирди КъДж спорт назири Елизавета Кожичева джума акъшамы, мартнынъ 23-де бу шеэрде кечкен джумхуриетнинъ назирлер шурасынынъ чыкъыш топлашувындан сонъ.  

2016 сене регионда эвельки йылгъа бакъкъанда артув 28% тешкиль этти, деп, хабер эте идаренинъ матбуат-хызмети.

Мотокросс боюнджа Къырымнынъ ачыкъ купы илькиде Кефеде кечеджек
Мотокросс боюнджа Къырымнынъ ачыкъ купы илькиде Кефеде кечеджек

«Сакъта спорт иле огърашкъанларнынъ сайысы 2016 сененинъ нетиджелери боюнджа 10 223 адамны тешкиль этти, бу 2015 сенеге бакъкъанда 2876 адамгъа зияде. Бу эмекдар эали спорт дерслерине джельп этилюви боюнджа фааль иш алып барылгъаны иле, балалар ве генчлер арасында сагълам омюр тарзы тешвикъ этильгени иле багълы. Балаларны спорткъа джельп этюв боюнджа кечирильген ишке эм де спорт клублар фааль суретте къошулдылар», — деди Елизавета Кожичева.

Буннен берабер, шеэрде, назир айткъанына коре, талебелер ГТО нормативлерини  беджермелери ичюн, спортнынъ оюн чешитлери инкишаф этмеси ичюн спорт мейданлар етерли дегиллер, эм де тыббий теминленюв керекли дереджеде дегиль. Бундан гъайры, спортнынъ оюн чешитлери ичюн чокъ функциональ спорт комплекс къурулмасы зарур.

«Онынъ олмагъаны ичюн спортнынъ оюн чешитлери боюнджа дерслер умумтасиль мектеплернинъ спорт салонларында кече. Капиталь тамир эм де енгиль атлетика манежине де керекли», — деп, бильдирди о.

«Русская весна–2017» адлы елькен регатанынъ иштиракчилери
Алты регионнынъ губернаторы Къырымда елькен регатада иштирак эттилер

Умумен Сакъ районында 2018 сенегедже беш янъы спорт мейдан пейда олды.  Бу иш район мемеуриети иле ишлеп чыкъарылгъан 2016-2018 сенелерге «Беден тербиеси ве спорт инкишафы» серлевалы беледие  программасы черчивесинде беджерильди.

«Новофедоровка къасабасында  беден-сагъламлаштырув комплекс къуруджылыгъы ичюн ве Фрунзе коюнде спорт иншаатлар гъайрыдан тамирленюви ичюн лейха-смета весикъалар ишлеп чыкъарылувы назарда тутула», — деп, хабер этти КъДж спорт назирлигининъ башы.

Сакъ шеэринде кечкен сене ГТО ичюн 12 мейдан къурулгъан эди, 2017 сене исе даа эки мейдан пейда оладжакъ.