Баарь байрамы. Гузель кейф, оюнлар, йырлар, халкъ кезинтилери… Тамам буны Хыдырлез – къырымтатарларнынъ миллий байрамы, деп, адламакъ мумкюн. Бу сене о, янъы ерде кечти – бу багъчасарайнынъ Мира сокъагъы. Мында бутюн ярымададан къырымлылар топландылар.

Хыдырлез насыл къайд этильгени акъта — «Россия для всех» порталынынъ фотошеритинде сейир этинъиз.