Миллетлер ишлери боюнджа Федераль агентликнинъ ребери Игорь Баринов Акъмесджитни зиярет этти ве Къырым реберлиги иле корюшти.
«Мен къайд этмек кереким, Къырымда миллетлерара вазиет стабиль ве белли бир ёнелишлер боюнджа Русие Федерациясынынъ дигер регионларына бакъкъанда атта гузельджедир. Тахминен 90% къырымлы ярымаданынъ миллетлерара теркибини онынъ устюнлиги деп, саялар. Бу ярымаданынъ инкишафына бир де бир зарар кетире бильген етишмемезлик дегиль», – деди Баринов журналистлер иле корюшувде.
Бундан гъайры, ФАДН ёлбашчысы Къырымда кечирильген соравларнынъ нетиджелерини хабер этти.

«Кечкен сененинъ сонъунда невбеттеки социологик сорав кечирильген эди. Бойледже, 90% къырымлылар ярымадада миллетлерара мунасебетлер пек юксек дереджеде, дейлер. Къырым сакинлерининъ 48% сонъки бир къач йыл девамында миллетлерара мунасебетлер эйилешкенини къайд этелер, 43% стабилликни козетелер. Къырымтатарлар арасында 44% Къырымда миллетлерара мунасебетлер эйилешкени акъта сёз юрьсетелер. Ве даа бир муим шей, мусбет динамика мевджут», — деп, къошты Баринов.

О, эм де ярымаданынъ менфий мирасыны къайд этти:

«Амма эр бир миллет ичюн сюргюнликнинъ дешетли саифелерини унутмакъ олмаз. Лякин огге арекет этмек ве позитив миллетлерара мунасебетлер къурмакъ керек. Русие Федерациясында яшагъан эр бир миллетнинъ векили озюни Русие Федерациясынынъ толу дереджели ве мусавий акълы гражданы оларакъ ис этмеси ичюн. Бойле алда биз миллетлерара барышыкъны ве муаббетликни сакълай билемиз. Эм де биз тимсаль ташыгъан сангъа якъынлашамыз – бу Къырым Русие иле бирлешкенининъ  беш йыллыгъыдыр».

Къырымнынъ ёлбашчысы Сергей Аксенов къошты ки, миллетлерара сиясети чокъусы алларда 2019 сене беш йыл толдураджакъ весикъагъа эсаслана:

«Къырым сакинлери ичюн эсас нокъта 2014 сене апрельнинъ 21 куню олды – бу РФ Президенти Владимир Владимирович Путиннинъ «Эрмени, булгъар, урум, итальян, къырымтатар ве немсе халкъларынынъ реабилитациясы ве оларнынъ гъайрыдан тикленилювине ве инкишафына дестек чарелери акъта» эмирининъ имзаланувыдыр. Бундан зияде адалетли къарар ич бир вакъыт олмагъан эди. Эминим, биз озь нумюнемиз иле бир-биримизге урьмет косьтере билемиз ве бу урьметтен эр кес ичюн позитив нетиджелер олур», — деди Аксенов.

Къырым девлет миллетлерара комитетининъ ёлбашчысы Ленур Абдураманов да озь Facebоok саифесинде ФАДН ёлбашчысы иле кечирильген топлашувнынъ тафсилятларыны ачыкълады.

«Буннен берабер Къырым Джумхуриети ве федераль эмиет ташыгъан Акъяр шеэри Русие Федерациясы эркянына киргенининъ беш йыллыгъына багъышлангъан тедбирлер тешкиль этилювини ве кечирилювини музакере этик. Кечирильмек ичюн планлаштырылгъан тедбирлерден бири – бу «Къараманлар акъта», яни «Про Героев» серлевалы серги ачылувыдыр. Яш несильге ватанперверлик тербие берилювине догъуртылгъан сергиде яшлар таныш ола билелер, эм де чешит миллетлерге менсюп белли меракълы шахыслар иле къуонушмакъ мумкюн оладжакъ. Бундан гъайры байрам концертлери, тёгерек масалар, миллий сергилер ве кезинтилер кечеджек. Эминим, эписи тедбирлер юксек дегерли севиеде тешкиль этилир», — деп, язды Абдураманов.