РФ Тиджирий-санайи палатасында Къырым куньлери кече. Ярымада ве Москва акимиети органлары, экспертлер ве иш адамларынынъ корюшювини РФ президенти огюнде Къырымнынъ Даимий векиллиги тешкиль этти.

Тедбир регион муэссиселери махсулатынынъ сергисинден башланды, сонъ шараплар ве минераль сувлар дегустациясы кечти. Туризм, экспорт, накълиет ве къуруджылыкъ саасында мевзуий секцияларнынъ эсас суаллери олдылар. 

«Къырым бугунь Русиенинъ тиджрий-икътисадий къапулары ролюни ойнамагъа иддиа эте. Биз дженюбий ёнелиште бир сыра девлетлер иле ортакълыкъ мунасебетлери олмасы ичюн тырышамыз. Айырыджа къайд этмек истейим ки, якъынларда джумхуриет ёлбашчысы буюк эйет иле Суриени зиярет этти. Оларны эм президент, эм де премьер-назир къабул этти. Кениш музакерелер кечирильди. Бу перспектив ёнелиштир. Бизге бу ёнелиш боюнджа четэль зенаатдашлар да мураджаат этелер. Къырым – Русиенинъ дженюбий къапуларыдыр, деп биз нафиле айтмаймыз. Биз энъ дженюпте ерлешемиз. Эм Шималий Африка, эм Дженюбий Авропа, эм Якъын Шаркъ — булар эписи Къырымда пекитиле», — деп, анълатты РФ президенти огюнде Къырымнынъ даимий векили Георгий Мурадов.

Бундан гъайры Ялта халкъара икътисадий форумы такъдим этильди. Бу бутюн дюнья инвесторлары ичюн эр йыл кечирильген тедбирдир. Олар ич бир санкцияларгъа бакъмадан регион иле иш туталар.

Айры секция джумхуриетнинъ туристик инвестицион имкянларына багъышланды. 

«Къырым энди бир йылда 6 миллион турист къайдыны кечти. Йылнынъ сонъунадже бу 7 миллион оладжагъыны беклеймиз. Бойле сайыны 90-нджы сенелерден берли биз ильк сефер козетемиз. Янъы объектлер, янъы туристик маршрутлар, Къырым топ ерде къала. Биз эр кезни ишбирликке давет этемиз», — деп, къайд этти Къырым курорт ве туризм назирининъ муавини Людмила Бабий.

Декабрьнинъ 19-да Никита бульварында кечирильген тедбир черчивесинде ачыкъ авада Къырымгъа багъышлангъан фотосерги ачыладжакъ.