Къырымнынъ Девлет шурасы Къырым парламенитинде чалышкъан мебус ве вице-спикери Натальи Маленконынъ векялетлери токътатты. Энди о, Акъмесджит мемуриетининъ ёлбашчысы ола биле. Озь вазифесини Маленко шахсий истеги иле токътатты. Бунынъ ичюн 58 мебус рей берди.
Къабул этильген къарарлардан сонъ спикер Владимир Константинов озь къарарыны тевсир этти:

«Бу къурбан чалувдыр, бизим парламентимизде кадр къарар алувдыр, амма Акъмесджитнинъ такъдири биз ичюн муимдир. Биз шеэрни тертипке кетирмек керекмиз, Наталья Федоровна ерли озь идаре этювлерни пекитмек ичюн керекли», — деди Константинов, Маленконынъ истифасыны тевсир этерек.

Экс-мебус озю джевап бергенде айтты ки, шеэр акимиетине ярдым этмек тевсиесине ред этип оламады.

Эм де салы куню, ноябрьнинъ 13-де Акъмесджит мемуриетининъ эписи реберлери муддеттен эвель истифагъа кеттилер. Вакансияларны толдурмакъ ичюн конкурс ноябрьнинъ 16-да идян этиледжек ве 20 куньден сонъ кечириледжек. Эписи истегенлер иштирак эте билелелер. Хатырлатамыз, эвеллери шеэр мемуриетининъ ёлбашчысы Игорь Лукашев чалышкъан вазифесинден озь истеги иле истифагъа кетти.

Наталья Маленко Акъмесджит башы вазифесине тайинленген биринджи къадын ола биле. О, 2016 сене октябрь айында КъДж Девлет шурасынынъ биринджи муавини вазифесине тайинленген эди. Бундан эвель эмек, ичтимаий къорув ве ветеранлар ишлери боюнджа парламент комитетининъ ёлбашчысы эди. 2006 сенеден 2014 сенегедже Акъмесджитте Киев район шурасынынъ ёлбашчысы вазифесини беджерди.