Туркиенинъ КМВ ильк сефер Къырым ёлбашчысынынъ макъалеси  нешир этильди. Метинде Сергей Аксенов озь адындан регионнынъ икътисадий инкишафы ве ичтимаий-сиясий яшайышы акъта, ярымадада девлет миллий сиясет кирсетилюви ве къырымтатарларнынъ вазиети акъта тариф этти. Турк тилинде «Къырым Русие ве Туркие арасында копюр ола биле ве олмакъ керек» серлевалы макъаленинъ толу метинини Sputnik сайтында окъумакъ мумкюн.

«Русие ве Къырым акимиетининъ биринджи ерде тургъан ёнелишлеринден бири – ярымада миллетлерара бирдемлик ве муаббетлик пекитилювидир. 2014 сене апрель айында къабул этильген Къырым Анаясасы учь ресмий тиль оларакъ рус, украин ве къырымтатар тиллерини бельгилей. Кене де, бу акъта ярымаданынъ украин девиринде атта сёз юрьсетмек  мумкюн дегиль эди», — деп, яза макъаледе Аксенов.

Джумхуриетнинъ ёлбашчысы энди олгъан иришмелерни ве якъын келеджекке планларыны айтып кечти.

«2017 сене федераль макъсадлы программа черчивесинде  къырымтатарлар кутьлевий яшагъан районларда 36 инвестицион лейха  амельге кечирилюви боюнджа ишлер девам этти. Бу лейхалар амельге кечирилюви кетишатында мескен, бала багъчалары, мектеплер, электрик хаттылар, сув ве газ иле теминаты боюнджа инфраструктур объектлер, канализация ве ёллар къурулувы киби ишлер кечирильди. Бу объектлерни 2018-2019 сенелерде эксплуатациягъа кирсетмек планлаштырыла. <…> Къырымда кечкен окъув йылы девамында умумен алгъанда къырымтатар тилинде тасиль берген 15 мектеп ве 348 курс ачылды. Ярымаданынъ тасиль муэссиселери бир йыл ичинде къырымтатар тили ве эдебияты боюнджа 80 бинъден зияде окъув къулланма эльде эттилер».

Аксенов эм де туркий иш адамларны, сиясетчилерни, журналистлерни 2019 сене апрель айында кечеджек 5-нджи Ялта халкъара икътисадий форумгъа давет этти:

«Келинъиз, эр шейни озь козьлеринъизнен корюнъиз ве екюн чыкъарынъыз. Бир яхшы рус аталар сёзю бар: юз кере эшитмектен, бир кере корьмек яхшыдыр. Къырым ярымадасы Русие ве Туркие арасында достлукъ ве ишбирлик копюри ола биле ве олмакъ керек».