Салы куню акимиет топлашувында 2018 сене курорт мевсимнинъ нетиджелери илян этильди. Онъа мусбет баха берильди. Профиль назирликке РФ президенти огюнде Къырымнынъ даимий векиллигинден тевсие кельди: четэль туристлерни джельп этмек ичюн кучьлерни бирлештирмек.

Къырымнынъ курорт назири Вадим Волченко хабер этти ки, бу сене Къырымны 6 миллион 164 бинъ турист зиярет этти, бу исе кечкен сененинъ бойле девирине бакъкъанда 29 файызгъа зиядедир.

«Бугуньки куньде Къырым бутюн постсовет девири девамында рекорд косьтергичлерге етти. Энъ буюк сайы 2012 сене къайд этильген эди — 6,1 млн инсан. Бир миллионгъа якъын адам, яни умумий туристик акъымдан 16 файыз Украина сынъырындан келип етти — бу бутюн кечкен 2017 сенеге бакъкъанда 17 файызгъа зиядедир», — деп, хабер этти Волченко.

Бойле ракъамларны Къырым акимиетининъ вице-премьер назири — РФ президенти огюнде Къырымнынъ даимий векили Георгий Мурадов къайд этти.

«Дюньяда пек буюк резонансны Къырымгъа кельген туристлер акъымы догъурды. Бу делильге айры дикъкъат эм Авропа мемлекетлеринде, эм Къыьайда, эм де къомшу Украинада айрыла. Чюнки Къырымда залым ишгъаль низамы концепциясы бозула, бир миллион украин Къырымгъа келе, пек гузель раатлана ве ичтимаий агъларда эм де КМВ мусбет сесленюв къалдыра», — деди Мурадов.

О, эм де четэль туризм ичюн дестек айырыладжагъы акъта хабер этти.

«Мен Къырымда четэль туризмге дестек программасы узеринде чалышмагъа тевсие этем. Шимди эписи шараитлер яратылгъан, Къырымгъа кирюв боюнджа яхшы объектлер бар — эм копюр, эм ава лиман», — деди Мурадов Къырым акимиетининъ топлашувында.

Бундан гъайры, онынъ сезлерине коре, Къырымда четэль инвесторлар джельп этилюви ичюн эписи шартлар яратылды.

«Туризм инфраструктурасыны инкишаф эттирмек ичюн реаль инвестицион программаны ишлеп чыкъармагъа вакъыт кельди. Четэль ятырымлар джельп этильмек керек, чюнки эджнебий инвесторларнынъ бу мевзугъа дикъкъаты арта», — деди Мурадов Къырым акимиетининъ топлашувында.