Къырымгъа Туркиеден буюк тешкилят етип келеджек. Ильк сефер ярымаданы 2016 сене зиярет этип, иш адамлары, сиясетчилер все джемиетчилер санкциядаргъа бакъмадан, регион иле ишбирлик тизювде ярдым этмеге ваде эттилер. Бугунь оларнынъ бир векили Къырым иле достлукъ джемиети яратылувы акъта хабер этти.

«Къырым Туркие ичюн муим джумхуриет, муим тиджарий ортакъ сайыла. Онынъ ичюн биз Къырым иле, Русие иле мунасебетлерни эйилештиремиз. Инвестордар кельмеге азырлар. Мен Къырымгъа белли бир вазифе иле кельдим: дерт кунь девамында олар ичюн меракълы лейхаларны огренмек керек. Бундан сонъ якъын вакъытта биз Къырымгъа берабер келермиз. Бу энди техникий суаль», — деди журналистлерге «Русие-Къырым-Туркие» адлы тешкилятнынъ елбашчысы Яздан Кайя.

Бизнесменнинъ сезлерине коре, ишбирлик аграр, къуруджылыкъ ве химик сааларнынъ векиллери ичюн меракълы.

РФ Девлет дума мебусы Руслан Бальбекнинъ фикирине коре, яратылгъан бирлешме джумхуриетке Туркие иле иш тизмеге ярдым этеджек.

«Эсас макъсад — дюнья джемаатчылыгъы Къырымнынъ русиели статусыны танымакъ ичюн чалышаджакъ кучьлерни бирлештирмектир. Бу ал ильк сефер расткеле: Туркиенинъ ичинде халкъ дипломатиясы севиесинде джемаат эрбаплары, сиясий кучьлер пейда олды. Арекетке туркий сиясетчилер ве мемурлар кире. Сиясий саада иш бойле енелишке догъуртыла ки, Къырым тек Туркие ичюн Русиеге къапу олмакътан гъайры, «Йипек ел» гъайрыдан тикленилюви ичюн къапу олмакъ керек — деди Бальбек журналистлерге.

Яздан Кайя эм де Акъмесджитте къуруляткъан Джума джамини зиярет этти ве оны яраштырмакъ ичюн туркий иш адамларнынъ ярдымыны теклиф этти.

20-ден зияде Туркие векилинден ибарет олгъан буюк эйет Къырымгъа 2016 сене келип чыкъты. Зиярет «Халкъара евразия арекети»нинъ имаеси алтында кечти. Онынъ елбашчысы Александр Дугин. Эйетнинъ елбашчысы исе Туркиеде евразия акимиетлер башы (Туркие хавсызлыгъы генераль мудирлиги реберининъ муавини ишангъан шахыс) Хасан Дженгиз олды.