Кокорин ве Мамаевнинъ Москва къавеханесинде япкъан къылыгъы  КМВ ве ичтимаий агъларны шашыртты. Атта якъындаки Нурмагомедовнынъ ве Макгрегорнинъ куреши артта къалды. Спортив этика мевзусыны котергенлер энди ерли футболджыларнынъ ахлякъий корюниши акъта яныкъ чекелер.

Хатырлатамыз, телеграм-каналларнынъ биринде видео пейда олды, анда Кокоринге ошагъа адам къавеханеде софра башында отургъан адамны отургъыч иле ура, бундан сонъ  Мамаевгъа ошагъан адам къошула. Каналнынъ малюматына коре, спортчылар озюни шаматалы алып бардылар, ве якъын отургъан эркеклернинъ ихтарларыны эшиттилер. РФ Минпромторг назирлигининъ араба санайи ве демиръел араба къуруджылыгъы департаментининъ ёлбашчысы Денис Пак ве идареге къарашлы ФГУП муэссисенинъ мудири Сергей Гайсин Зарар корьдилер.

Кокорин ойнагъан «Зенит» такъымында онынъ арекетини «адамнынъ къаныны къайнаткъан» деп адладылар. Джемаат исе бу спортчыларнынъ келеджеги насыл оладжакъ деп фал бакъып башладылар. Олар энди бир къач кере озьлерини бойле алып баралар. Энъ сыкъ расткельген тилек – футболджыларнынъ параларыны сынъырламакъ, энъ экзотик тилеклер арасында – эрифлерни санкциялар себебинден айырылгъан Къырым футбол клубларына ёлламакъ. Бойлеликнен, медиаэксперт Павел Пряников шакъа этип,  Кокоринге  «Крымтеплица» такъымына, Мамаевге исе – «Кызылташ» такъымына кечмеге тевсие этти.

«Россия для всех» муарририети умют эте ки, окъуйджылар бу гъаени Къырым клубларына урьметсизлик деп, анъламазлар ве Багъчасарай такъымы иле багъланып, олар бойле янъылыкъкъа насыл бакъкъанлары акъта сорап бильди.

«Биз ичюн бу меракълы тевсие, амма эрифлер озьлерини нишаретли алып бардылар, эм де олар бойле алларгъа биринджи кере огърамайлар», — деп, айтты «Кызылташ» профессиональ футбол клубынынъ спортив мудири Энвер Сейдаметов.

«Биз йигитлерни алып, тербиелер эдик, ве бу меракълы амелият олур эди. Тек бир меселе – бизде энди трансфер пенджереси къапалы. Амма биз Къырым футбол бирлигине бир ер сорап, риджа этер эдик. Эм де невбеттеки раатлыкъ куньлери биз «Крымтеплица» такхымы иле ярышлашаджамыз. Кокорин бизге къаршы ойнар эди, Паша исе – бизим такъымымызда», — деп, фикир эте Сейдаметов.

О, эм де спортчыларны янъыдан тербиелегенде къулланылгъан усуллар акъта тариф этти:

«Биз интизам санкцияларны кирсетер эди. Биз идман джерьяны иле джезалап оламаймыз. Бу догъру дегиль, чюнки инсаннынъ деградациясы козетилир, о инкишаф этмез. Амма мисаль ичюн, эсас теркипке къошмамакъ мумкюн. Ве малиевий тараф. Бизим анълашмаларымызда язылгъан. Эгер футболджы джемаат арасында озюни тутув къаиделерини бозса, малиевий месулиетлик къулланыла».

Бугунь яш футболджыларны тербиелеген эписи ана-бабаларгъа ве идманджыларгъа «Кызылташ»нынъ спортив мудири бойле тевсие бере:
«Биринджи невбетте олар буюклерни урьмет этмек кереклер. Эйилик ве ачув, яхшы ве яман киби элементар анъламлар олмалы. Эм де не айтсалар биле, ве бу йигитлер (Кокорин ве Мамаев – муар.) озьлерини насыл алып барсалар биле, спорт тербиелей. Оларнынъ балалыкъ чагъында зайыф бир ер олса керек, яхшы бакъылмагъандырлар».

«Кызылташ» ФК — профессиональ футбол клубы,  онынъ темели 2016 сене майыс айында къоюлды. 2017 сенегедже Ялтаны такъдим этти, бундан сонъ исе Багъчасарайгъа кочти. 2016-17 мевсим Ачыкъ Къырым чемпионатынынъ тунч саиби.