Салы куню белли олды ки, Къырым акимиети Эрмени Базар шеэиринде «Титан» заводынынъ ишини токътата ве балалы къоранталаргъа вакъытынджа шифаханелерге барып, раатланмагъа тевсие эте. Бу акъта джумхуриет ёлбашчысы Сергей Аксеновнынъ матбуат-хызмети хабер эте. Хатырлатамыз, августнынъ 23-де Эрмени Базарда ярамай къокъу пейда олды, сакинлер алсыз олгъанлары акъта шикяет эттилер. бу куньден башлап, экологлар регионда вазиетни тешкерелер, ава теркиби денъишкенининъ себеби аныкъ олды — бу «Крымский Титан» адлы завод («Титановые инвестиции» ООО идаресининъ филиалы) къуллангъан  кислотонакопительнинъ ичинден бувланув.

«Бугунь гедже ава денъишкени, яни гедже ава арарети тюшкени ве куньдюз котерильгени себебинден, ильк сефер ава теркибинде  ангедрид  нормадан ашты. Бугунь саба РФ Роспортребнадзор идаресининъ  ребери Анна Попова иле къонуштым, мушавере кечирильди, эписи незарет идарелерден иш такъымлары келип еттилер. Топлашувлар нетиджесинде мен «Титан» заводынынъ реберлери иле меслеатлашып, заводнынъ ишини эки афтагъа токътатмакъ къарарыны алдым. Муэссисенинъ реберлиги бу тешеббюске къол туттылар ве хадимлер бир айлыкъны толу шекильде эльде этеджегини ваде эттилер», — деп, языла Аксеновнынъ ресмий бильдирювинде.

Джумхуриет ёлбашчысы айткъанына коре, гражданларнынъ яшайышына ве сагълыгъына бир шей телюке яратмай, февкъуляде вазиет кирсетмек ичюн себеп ёкъ.

«Амма огюни алмакъ ичюн, арекетлеримизнинъ алгоритмини ишлеп чыкъармакъ ичюн, Эрмени базарнынъ мектеплери ве бала багъчалары ичюн эки афталыкъ татиль илян этмек, эм де мектеп ве мектептен алдын чагъындаки балаларны аналар иле бизим Къырым шифаханелеримизге раатланмагъа ёлламакъ. Эр шей девлет параларына тешкиль этиледжек, оператив штаб яратыладжакъ», — деп, хабер этти Аксенов.

Матбуат-хызмет хабер этти ки, оператив штабнынъ телефонлары Къырым акимиети порталында ерлештириледжек, эписи керекли малюмат ресмий менбааларда дердж олунаджакъ.