«Крымские морские порты» адлы девлет муэссисеси Туркие-Къырым-Туркие автопаром багъы аылувына азырлана. Экспедиторлар ве геми саиблери иле корюшув акъта озь Facebook саифесинде муэссисенинъ мудири Алексей Волков тариф этти.

«Турк-рус мунасебетлер «къызынгъаны» себеинден мувафакъиетли лейха чыкъмасы мумкюн (мытлакъ чыкъар!). Юклернинъ номенклатурасы бельгиленди ве уйгъунлаштырылды. Лиманлар ве хызметлер азырлар. Огдеки ишбирликнинъ онъайтлы шараитлери такъдим этильди.

Шериклернинъ къарарыны ве анълашма имзаланувыны беклеймиз!», — деп. къайд этти Волков.

Буннен берабер о, вазифе саде олмагъаны акъта айта.

«Муим къарарлар, протоколлар, иш группалары чокъ олды, оларнынъ эр биринде оператив ёл харитасы азырланды, «нетиджеге алып кельген ёл»… чокъусылар эписи меселелер шу аньде чезильгенини беклейлер, амма девлет идарелигинде бойле олмай, эм де шимдики  санкцион шараит бираз кедер эте», — деп, къайд эте муэссисенинъ башы.

Хатырлатамыз, 2015 сене «Кезлев-Зонгулдак» паром агъы башлап чалышкъан эди, Туркие ве Акъяр арасында маллар ташылды. Паромлар арекети Суриенинъ шималинде русиели учакъ урып тюшюрильгени иле багълы вакъиадан сонъ токътатылгъан эди.