«Таврида» форумынынъ яшлар лейхалары умумрусие конкурсынынъ финалистлеринден бири Къырымдан Екатерина Савостина олды. Къыз «Къырым халкъаларынынъ аньанелери» адлы саналаштырылгъан программанынъ лейхасыны такъдим этти. Бу акъта форумнынъ матбуат-хызмети хабер эте.

«Бу медениет университети, иджадий халкъ коллективлери ве хореографик студиялары иле бераберликте беджерильген иш. Лейха чезген меселе, — Къырым территориясында яшагъан чешит халкъларнынъ медениетине косьтерильген толерантлыкъ. Финал тедбир оларакъ Халкълар бирдемлиги кунюне багъышлангъан саналаштырылгъан темаша такдим этиледжек, онынъ черчивесинде  мастер-класслар ве викторина кечириледжек», — деп, тариф эте Савостина.

Бундан гъайры грантлар эльде этилювине тевсие эткен сертификатларны конкурснынъ 19 финалисти аладжакъ. Умумен кечкен афта девамында экспертлерге тахминен 80 гъае такъдим этильди.

Форумда эдебият ве театраль санат эрбапларынынъ сменасы екюнлей. О, бутюн мемлекеттен 450 яш шаирни, несирджини, драматургны, актерни ве театр режиссерини, эдебий тедкъидчилерни ве блогерлерни, эм де муэллиф йырлар иджраджыларыны бирлештирди. Бу йыл форум алты сменада кече, оларда Русиенинъ эписи регионларындан 3 бинъ яш мимар, кинематографист, шаир, актер, режиссер, музыкант, волонтер, эм де медениет ве санат сааларында менеджерлер иштирак этелер.