Керич ярымадасында Къыз-Аул некрополинде аалып барылгъан къазма ишлер кетишатында  Хазар  кагъанаты девирине аит кутьлевий мезарлар тапылды. Бу акъта РИА Новости агентлигине «Археология» фондынынъ инкишафы боюнджа мудир Олег Марков хабер этти.

«Некропольнинъ дамарталарындан биринде инсанларнынъ кутьлевий мезары тапылды, олар бир сюрю киби комюльген. Оларнынъ кимерлери табий позаларда ята эдилер. Меселя, бириси санки эллеринен башыны тута. Онынъ скелетини темизленгенлерде ойле бир теэссюрат пейда олды ки, заваллыны тири комдилер ве о, эллеринен озь юзюни къапатмагъа тырышты. Умумен бойле скелетлер он данеден зияде тапылды, ве бу къазма ишлернинъ кичик дамартасында», — деп, тариф этти Марков.

Алимнинъ сёзлерине коре, баш кемиклер пек зарарланды, онынъ ичюн олар яшагъан вакъыт яралангъан эдилерми, ёкъмы – буны бельгилемек мумкюн дегиль. Шимдики вакъытта эки фикир бар: археологлар я да кутьлевий ольдюрюв къурбанларыны, я да бир де бир хасталыкътан ольгшенлерни таптылар. Буны дефн этилювнинъ тюсю исбатлай: керекли мерасимлер риает этильмеген.

«Бир обагъа эписини топлагъанлар. Буннен берабер комюлюв иле багълы бир шей къоюлмагъан. Къыз-Аул некрополинде къазма ишлер девам эте, ве алимлер бу дешетли вазифени чезмеге ниет этелер. Бр шей анълайышлы, огюмизде Къырымда эрте Орта асыр девиринде юзь берген даа бир фаджиадыр», — деп, къайд этти Ма рков.

Хазар кагъанаты — XVII-X асырларгъа аит орта асырлыкъ девлет, оны кочюджи халкъ – хазарлар яраттылар. Предкавказье, Поволжье, Приазовье, часть современного земаневий Къазахстан, Шималий Къырым, эм де Приднепровье киби территорияларны незарет этти.