Ватан Карабаш, озюни Акъмесджит мемуриетининъ бинасы огюнде якъмакъ тырышувы иле бутюн мемлекетке мешур олгъан адам, бу тек саналаштырув олгъаны акъта итираф эте. Бу акъта о, матбуат-конференцияда тарфи этти, деп, хабер эте РИА Новости Крым.

Хатырлатамыз, августнынъ 3-де «Стрелковая» адлы наразылыкъ мейдандан бир такъым эркек мэриягъа кириш огюнде митинг тешкиль эттилер. Оларнынъ макъсады – озьбашымча запт этильген ерде мескен район къуруджылыгъы акъта наразылыкъны  бильдирмек эди. Фаальджилернинъ эксериети Къырым Русие эркянына кирген сонъ къанунсыз иншаатларны бозып, оларны легаль топракъ алувгъа денъиштирмеге разы олдылар. Базылары исе «Стрелковая» деген ерде озь дамарталарыны къорчаламагъа девам эте эдилер. 

Камерагъа чыкъарылгъан озюни якъмакъ тырышувына  къырымлылар бирден ишанмадылар.  Видеода корюне ки, Ватан Карабашнынъ янында эвельден янларына сув иле шишелер, юзьбезлер ве атта денъиштирмек ичюн урба алгъан адамлар булуна эди. Олар шу аньде алевни сёндирдилер.

«Мен озь арекетими акъламайым. Мен – мусульманым, ве бу – буюк гуняхтыр, бу догъру дегиль. Мен олмеге тырышмадым. Бу (акция) башындан планлаштырылгъан дегиль эди. Къарар тамам анда алынды. Мен йигитлерге айттым: эгер шимди бир шей олса, ве биз вазиетни незарет этип олмасакъ, мен озюми якъарым, тек бир риджам бар – сиз мени сёндиринъиз. Эгер сагъ къалсам, Аллагъа бу гунях афу этильмесини сорап, ялвараджам», – деп, тариф этти Карабаш.

Фаальджи къайд этти ки, ольмеге ниети ёкъ эди ве онынъ арекети бу къадар резонанс догъураджагъы акъта тюшюнмеди.

«Озь къорантам ве эписи къырымлылар огюнде афу сорамагъа истейим. Мен озь арекетлерим акъта пешман этем, бу догъру дегиль. Амма вазиет бойле эди. Энъ самимий ве терен афу сорайиы», – деп, къаошты Карабаш.