Джума акъшамы куню Русие Федерациясынынъ президенти иле невбеттеки ве энди аньаневий олып къалгъан джанлы багъ кечти. Бу сене гражданлар иле къонушув янъы форматта кечти: залда сейирджилер олмады, эписи суаллер джанлы эфирде, язылы я да смс  шекилинде берильди. Даа бир ноу-хау – джанлы багъ кетишатында меселелер боюнджа профиль назирлерге ве губернаторларгъа телефон ачылувы олды.

Эвельки йылларда олгъаны киби, русиелилерни регионларда тыббиет вазиети, экология, гражданларнынъ эйиаллыгъы, девлетнинъ келеджеги ве халкъара сиясет меселелери раатсызлай. Къонушув актуаль меселелер музакере этилювинден башланды – бензин фиятлары котерильгенининъ себеплери, футбол боюнджа огдеки дюнья чемпионаты, Къырым сакинлери насыл суаллерни бердилер ве оларгъа президент насыл джевапланды — бу акъта «Россия для всех» порталынынъ макъалесинде.

Къырым сакининден кельген биринджи суальни джанлы багъда иштирак эткен онколог-эким сеслендирди. 

«Къырымдан Екатерина Трофимова яза, химиотерапия курсыны тек Акъмесджитте кечмек мумкюн ве тек олгъан иляджларнен. Мен эким оларакъ билем, эр бир хаста ичюн терапия индивидуаль шекильде кечирильмек керек», – деп, сеслендирди мураджаатны эким.

Президент ишандырды, Русиеде онкологик меркезлернинъ къуруджылыгъына ве донатылувына  2024 сенегедже тахминен 1 триллион рубле айырыладжакъ.

«Бу программа азырлана, демеге меджбурым. Онкомеркезлерни къурмакъ ве олгъанларны даа зияде донатмакъ керек. Бу эвельки эсапларгъа коре тахминен 2024 сенегедже 1 триллион рубле тураджакъ. Бу тамам мен айткъан къошма учь триллиондан биридир.  О къошма 8 триллион бу киби макъсадларгъа масраф этильмек керек, биз оларны якъын вакъытта иш кетишатында эльде этмек керекмиз», — деп, къайд этти президент.

О, эм де къошты ки, Русиеде рак хасталыгыгъ эвельки диагностикасы бугуньки 30% ерине 50-70% тешкиль этмек керек.

Мухбирлернинъ субетке джанлы къошулувы Къырым копюрининъ эки тарафындан да олды. Краснодар дживарында Путинге суаль бермек имкяны Керичли айдавджыгъа берильди, о, омюр аркъардашы ве огълу иле эвге къайта эди. О, девлет башына копюр ичюн тешеккюрлер бильдирди ве «не вакъыт бойле кейфиетли орьтюли ёллар эр ерде пейда оладжакъ», деп сорады.

Президент ёлларнынъ кейфиети якъын йыллар девамында акимиетнинъ биринджи ерде тургъан вазифелеринден бири оладжакъ, деп, джевап берди.

«Эгер бизде бугунь федераль севиеде ёллар баягъы бир ёрукъ олса, региональ севиеде норматив алда олгъан ёлларнынъ сайысы аман-аман эки кереге аз. Тек федераль ёллар дегиль де, региональ трассалар бир ёрукъ олмасына иришмек керекмиз. Файыз джеэттен олар 70-80% етмек керек. Бунынъ ичюн керекли ресурслар назарда тутула.  2012 сенеден 2017 сенегедже биз умумен ёллар къуруджылыгъына тахминен 5,1 триллион рубле масраф эттик. Якъын алты йыл девамында бу параларны эки кереге арттырмагъа планлаштырамыз. Якъын 9,5-9,7 трлн рубле ёл къуруджылыкъ макъсадларына ёлланыладжакъ», — деди Путин.

О, эм де бу суальнинъ кескинлиги эксерий алларда девлет буюклиги иле багълы олгъаныны назарда тутмагъа риджа этти:

«Ёл къуруджылыкъ мевзусы даима янгъырай, ве бу адалетли – мемлекетимиз пек буюк, ве накълие меселелери эр вакъыт актуаль сайыла. Ве тамам территориямыз буюк олгъаны себеинден бир де бир мейданларда даа япыладжакъ иш бар. Тарих джеэттен бойледир».

Керич тарафында исе президенттен эвельден тахмин этильген, яни копюр ачылгъан сонъ ярымадада фиятлар эксилюви акъта сорадылар.

«Меним фикиримдже, толу шекильде копюр ачылгъан сонъ, юк накълиенинъ арекети къошулгъан сонъ (Къырым копюринде), эки тарафтан маллар ташылувы фиятлар стабиллештирилювине ве РФ якъын ерлешкен регионлары арасында тенъ олмасына себеп олурар. Биз бунъа иришмек керекмиз. Мен беллесем, бу оладжакъ», – деп, джевапланды президент.

© РИА Новости, Алексей Мальгавко
Русие президенти Владимир Путин иле джанлы багъ яйынлавы

О, эм де къайд этти ки, Къырымда кимер маллар къомшу регионларгъа бакъкъанда уджузджа, башкъалары исе – керчектен де Ростов-на-Дону ве Краснодар шеэрлерине коре пагъалыджа.

Копюрден кечмек ичюн пара тёлевини кирсетмек акъта, Путин невбеттеки сефер бойле чаренинъ имкяны олмагъаныны къайд этти:

«Шимдики къанунларгъа коре, альтернатива, яни эки ёлдан бирини сечмек имкяны олгъан вакъыт, кечюв уджретли ола биле».

Бу сене Русие президенти Владимир Путин иле джанлы багъ 4 саат 20 дакъкъа девам этти. Умумен 2 миллиондан зияде мураджаат кельди.
РФ Президенти Владимир Путин джанлы багъ кетишатында 73 суальге джевап берди.

Эсасен девлет башына берильген суаллер мескен-коммуналь ходжалыкъ ичтимаий меселелер, икътисадиет, спорт сааларына аит. Президентке эм де адеттен тыш суаллер берильди, мисаль ичюн блогерлер фаалиети, ичтимаий агълар къапатылувы, криптовалюта, онынъ халефи акъта ве дигерлер.

Суаллернинъ умумий сайысындан озтлерини таныш эткен 19 эркек ве 13 къадын шахсен суаль бердилер. Джанлы багънынъ алыпбарыджылары 30-дан бираз аджа суаль ве мураджаат окъудылар. Къалгъан муэллифлери язылмагъан суаллерге Путин озь истеги иле джевап берди.

Джанлы къошулувлар Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Керич, Ростов, Владимир виляетлери, Ставрополь, Алтай дживарлары, Курчатов институты киби ерлерден алып барылды. Озь суаллерини эм де Москва виляетининъ, Томск, Курск, Уссурийск, Санкт-Петербург, Якутия ве башкъа ерлернинъ сакинлери бердилер. Четэль мемлекетлер акъта айтсакъ, президент Къытай ве Латвия гражданларынынъ суаллерине джевапланды.