Язнынъ биринджи куню джумхуриет башы Сергей Аксенов озь Фейсбук саифесинде туристик саа инкишафыны тевсир этти.

«Нетиджелер бизни къувандыра. Беш ай девамында Къырымда 1 148,4 бинъ турист раатланды. Эбу кечкен сененинъ айны бу девирине бакъкъанда тахминен 28% зияде», – деп. къайд этти джумхуриет башы.

О, эм де янъы инфраструктур лейхалар энди ярымаданынъ икътисадиетине файда кетиргенине дикъкъат айырды.

«Раатлангъанларнынъ учьтен бир пайы ава накълиеси иле келип чыкътылар. Майыснынъ эки афтасы девамында умумий туристлер акъымынынъ 17% бизге Къырым копюринден кельдилер. Бу теэссюрат къалдыра», – деп, къошты Аксенов.

Ялтада биринджи къырымлы динозавр косьтериледжек
Ялтада биринджи къырымлы динозавр косьтериледжек

Эвельки йыллары олгъаны киби, туристлернинъ ярыдан зиядеси, регион йлбашчысынынъ малюматына коре, Къырымнынъ дженюбий ялы боюны сечелер, гъарбий ялыны – 22%, шаркъий – 10%, дигер регионларны – 15% севелер.

«Санкцияларгъа ве Киев акимиети уйдургъан маниаларгъа бакъмадан, туристлернинъ аман-аман дёрттен бир пайы (23%) Украинадан келе», — деп, къошты Аксенов.

Умумрусие джемиет фикир огренилюви меркези (ВЦИОМ) берген малюматкъа коре, Къырым бу сене русиелилер ичюн энъ истенильген раатланув ерлери рейтингинде биринджи ерде тура.  Бойлеликнен 37% граждан бильдирелер ки, имкяниет олса, бу язны тамам шу ерде кечирер эдилер.  Четэль (21%) эки мевсимден берли Кавказнынъ Къара денъиз ялысындан артта къала (33%) — деп. языла тедкъикъат мальземелеринде. Русиенинъ дигер ерлерини, ВЦИОМ берген малюматкъа коре, респондентлернинъ 17% зиярет этмеге истер эдилер.