Мукъаддес Рамазан айы девамында акъшам емеги джемаат ичюн айырыджа муимдир. Земаневий яшайышта  берабер топланмакъ ичюн, якъынларнынъ дестегини ве бирлигини дуймакъ ичюн, мухтаджларгъа ярдым этмек ичюн  себеплер чокъ дегиль. Яхшы ки, сонъки сенелери Къырым шеэрлеринде ифтарлар кет-кете чокъча инсанларны топлайлар. Чокъусы кой регионларында эм де къавий ве яхшы тешкиль олунгъан умет бар.

Я фукъаре койлернинъ сакинлери не япмалы? Бу суаль иле «Ачыкъ юреклер» джемиет тешкилятынынъ гонъюллюлери огърашып башладылар. Бу сене олар илькиде "Узакъ койлерде ифтар" адлы акция кечирелер. Оразанынъ эр куню 10-15 фаальджиден ибарет олгъан команда арабарыны ашайт махсулатларнен толдурып, янъы районгъа ёл алалар.  Олар энди Багъчасарай районынъ Сююрюташ коюнде, Къарасувбазар районынынъ Тургенево коюнде ве  Джурчы районынынъ Черново коюнде  ве бир сыра башкъа койлерде булундылар.

«Бизим волонтёрларымыз узакъ ерлешкен койлер сакинлерине чокътан ярдым ве девстек косьтергенлери себебинден, биз ерли сакинлернинъ меселелерини яшхы билемиз. Бу ерде иш ерлер ве пара къазанув  иле вазиет агъыр. Бу койлерде Рамазан айы девамында джамилер бош туралар, койдешлер арасында ифтаргъа пара айыра бильгенлер ёкъ. О вакъыт биз шеэрлилер арасында малие тапмагъа къарар алдыкъ, олар белли бир пара колемини айырып, бераберликте узакъ койлерни  ифтар иле темин эте билелер», — деп, пайлашты Нияра Бейт «Россия для всех» порталына.

© ЦРО ДУМК
Ифтар бойле шараитлерде азырлана

Онынъ сёзлерине коре, бойле шеэрлилер о къадар чокъ экен, пара топлавыны токътатмакъ керек олды.

«Чокъусы ашайт махсулатларны бизим ифтарларымызгъа лимитсиз ве бедава алмагъа тевсие эттилер. бу бутюн къойлар, сув, ичимликлер, татлылыкълар, къуру мейвалар, зейтун, къашкъавал ве башкъа шейлер. Параллель шекильде малие топланувы кечирильди. Бизим танышларымыз, достларымыз, тувгъанларымыз, биз ненен огърашкъанымызны билип, етишмеген шейлерге пара йырмагъа тевсие эттилер. Картагъа эм де адларыны ачмагъа истемегенлерден 2-3 бинъ рублелик къошувлар кельди.  Топлангъан параларны амельге кечирип етиштирмемиз ве бойлеликнен анълашмамызны бозармыз, деп къоркътыкъ. Онынъ ичюн биз шу дакъкъа пара топлавыны токътаттыкъ. Ве шимдики дакъкъагъа биз 24-25 ифтар планлаштырдыкъ ве олар ичюн мадий темель де бар. Бундан зияде биз кечирип оламамыз», — деп, тариф эте Нияра ханым.

Бутюн ишни волонтерлар беджерелер: махсулатларны сатын алалар, оларны пиширелер, масаларны донаталар, эм де джыйыштыралар.  Ифтарларгъа 70-тен 200-гедже адам топлана. Фаальджилер айткъанына коре, бу къадар адамны ашатмакъ къолай дегиль, амма олар энди буны огрендилер.:

Рамадан
Мукъаддес Рамаза айы: 2018 сене насыл оладжакъ

«Эр шей позитив эмоциональ котеренкли рухта кече. Эйи ишлер рух берелер, онынъ ичюн биз гъайрет иле толу къайтамыз, азырлыкълар вакъытында буюк масрафларгъа бакъмадан».

2018 сене ислям дининде Ораза ве рухий темизленюв айы  майыснынъ 16 кунь догъувдан башлана ве июннинъ 14 куню акъшам екюнлене. Рамазан айында мусульманлар ичюн ваджип олгъан Ораза — ислям дининде беш фарздан биридир. Къалгъан дётр фарз – бу иман шаатлыгъы, дуа, садакъа ве аджылыкъ.   Мукъадде Рамазан айынынъ оразасы кунь догъувдан башлана ве кунь баткъанда екюнлей. Ораза туткъанлар куньдюз ашамайып, ичмейип, бутюн ай девамында – пис сёзлерден ве ярамай ниетлерден вазгечмек кереклер. Оларнынъ макъсады — иманны пекитмек, яшайыш тарзгъа башкъа тарафтан бакъмакъ, ясакълардан четлешмек, акъикъий аят къыйметлерини бельгилемек.