Июнь айында Никита небатат багъчасынынъ территориясында Къырымда тапылгъан динозаврнинъ скелет къысмыны нумайыш этеджеклер.  Серги Русие илимлер академиясынынъ А.А. Борисяк адына Палеонтологик институты иле  азырланды. Бу акъта небатат багъчасынынъ матбуат-хызмети хабер этти.

«Осюмликлер ашагъан кертинлернинъ скелет парчалары Къырымнынъ Багъчасарай районында тап 1930-1960-нжи сенелери тапкъан эдилер. Амма бу тапылмалар сонъунадже огренильмеген къала эди ве эвеллери ич бир кере кениш суретте нумайыш этильмеген эди», — деп, анълатты небатат багъчасынынъ мудири Юрий Плугатарь.

Къырымлы динозаврнинъ ильмий ады рябининогадрос Вебер — оны Гертруда Вебер тапкъан эди ве тапылманы Анатолий Рябинин язып тасвир эткен эди.

«Рябининогадроснынъ узунлыгъы тахминен 6 метргедже ете эди, – деди о. –  Бу сене рябининогадрос иле берабер сергиде биз дюньянынъ башкъа регионларындан чешит  динозаврлернинъ скелетлерини  косьтереджемиз, шу джумледен буюк йыртыджы тарбозаврнинъ скелетини – о мешур  тираннозаврнинъ тувгъаны», — деп. анълатты Палеонтологик институтнынъ мудири, академик Алексей Лопатин.
Къырымда кемиклер октябрь айынадже такъдим этиледжек.