Шималий Къырымда сув етишмемезлиги Тайган сув анбарынынъ (о Къарасувбазар районында ерлеше) ресурслары иле чезиледжек. Бу акъта журналистлерге джумхуриет башы Сергей Аксенов хабер этти, деп, яза РИА Новости.

Бундн эвель ярымаданынъ шималинде ерлешкен Эрмени базар шеэрининъ сакинлери джумхуриет башына шеэр агъларында сувнынъ алчакъ басымына ве ярамай кейфиетине шикяет эттилер. Бу себептен чокъ къатлы эвлернинъ сакинлери къыйналалар. Бойле вазиет украин акимиети иле Шималий-Къырым канал  къапатылгъан сонъ козетиле.

«Биз сувны Тайган сув анбарындан (Къырымнынъ Къарасувбазар районында ерлеше) Эрмени базар шеэрине ташлайджамыз. План бар, о икътисадий инкишаф назирлиги иле тасдыкъланды. Йылнынъ сонъунадже бу чарелер амельге кечирильмек керек. Бу чарелер эм де сув кейфиети джеэттен ярдым этер», — деди Аксенов.

Къырым Русие иле бирлешкен сонъ джумхуриетке Шималий-Къырым каналындан сув еткизилюви  толусынен токътатылгъан эди. О, ярымадада сув ихтияджларнынъ 85% темин эте эди. Энъ буюк къыйынлыкъларгъа Къырымнынъ шималинде яшагъан аграрийлер расткельдилер. Къысмен шаркъий Къырым сув иле темин этилюв меселесини Къырымнынъ Биюк-Карасу озенинден Шимлий-Къырым каналына ёллатмакъ иле, эм де янъы артезиан скважиналары къазувы иле чезмек мумкюн олды.