Къырымда  2025 сенегедже региональ девлет миллий сиясет стратегиясы ишлеп чыкъарыла. Весикъанынъ лейхасы ерли хусусиетлерни назаргъа алып, миллий Стратегия мадделерини амельге кечирмеге имкян береджек. Оны тёгерек масанынъ иштиракчилери музакере эттилер. Иштиракчилер арасында акимиет векиллери ве джемиетчилер бар. 

РФ Девлет дума мебусы Руслан Бальбекнинъ фикирине коре, оладжакъ Стратегиянынъ эсас вазифелеринден бири миллий джемиет тешкилятларнынъ фаалиетини сиясеттен четлештирюв олмакъ керек. Бунынъ себеби шунда ки, Къырымда, мебуснынъ малюматына коре, сыкъ алда акимиет органларына реберлер вазифелерини эда этмек ичюн бир де бир намзетлер буюрыла. Эм де белли бир миллий джемиет тешкилятлардан лейхалар ве программалар келе.

«Биз бойле суальге джевап бермек керекмиз: озюмизни сакълап, насыл этип берабер олмалы? Региональ Стратегиянынъ озюнде дестек ве этник менлик сакъланылувнынъ имкяны акс олунаджакъ, амма бу этнослар чешитлигине къол тутаракъ, бизни бирлештирген шейлерни тапмакъ керекмиз», — деп, къайд этти Бальбек.

Тевсие этильген миллий стратегия лейхасыны ай девамында экспертлер огренеджеклер, бундан сонъ музекеренинъ невбеттеки басамагъы кечеджек.