Джумхуриетнинъ эписи шеэрлеринде, эм де федераль эмиет ташыгъан Акъяр шеэринде реабилитация этильген халкъларнынъ куню къайд этильди. Бойлеликнен, апрельнинъ 21-де Акъмесджитте буюк мевзуий концерт кечти. Тедбирде ярымадада яшагъан чешит халкъларнынъ фольклор коллективлери иштирак эттилер.

«Дёрт йыл эвельси Русие Президенти Владимир Владимирович Путин «Эрмени, булгъар, урум, итальян, къырымтатар ве немсе халкъларынынъ реабилитациясы боюнджа чарелер ве оларнынъ гъайрыдан тикленилювине ве инкишафына девлет дестеги акъта» эмир имзалагъан эди. Девлет башымызнынъ эмири тарихий адалетликни гъайрыдан тикледи. Украина аман-аман черик асыр девамында япып олмагъан я да япмагъа истемеген шейни, Русие бир куньде япты!», — деп, язды озь хайырлавында Къырым башы Сергей Аксенов.

© Страница Л. Абдураманова в соцсети
Акъярда реабилитация этильген халкъларнынъ куню къайд этилюви

О, эм де къайд этти ки, эмир тарихий адалетликни гъайрыдан тиклемектен гъайры, башкъа муим норматив-укъукъий актлар ичюн темель олды. Бойле этип, миллетлерара бирдемлик темин этилюви боюнджа федераль-макъсадлы программа черчивесинде  10 млрд. рубле масраф этилюви поанлаштырылды.

«Кечкен сене капиталь къуруджылыгъынынъ 32 объекти боюнджа ишлер алып барылды. Бу чокъквартиралы мескен эвлер, ёллар, бала багъчалары, мектеплер, сув, электрик, газ темин этилюви ве канализация объектлери. 2020 сенегедже 74 инвестицион лейха амельге кечириледжек, олар 2 бинъ къорантаны шахсий мескен иле темин этеджеклер, еди бала багъчасы, эки мектеп эксплуатациягъа кирсетиледжек, ёллар къуруладжакъ, электрик хаттылар кечириледжек, бинълердже адамлар газ ве сув иле темин этиледжек», — деп, тариф этти Джумхуриет башы.

Акъярда бу сангъа багъышлангъан адеттен тыш акция кечирильгени акъта РФ Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек хабер этти. Яры юзьге якъын Акъяр сакини Около сотни севастопольцев из числа Этник къырымтатар, эрмени, урум, къырымлы ехудийлер ве дигер миллетлер векиллери реабилитация акъта эмир имзалангъанынынъ 4 йыллыгъына багъышлангъан тедбир кечирдилер. Тедбир шеэрнинъ меркзинде, Нахимова мейданында кечти, кимер иштиракчилер миллий урбалар кийип кельдилер. Топлангъанлар миллий байракълардан ясалгъан арифлерден Русие президентине тешеккюр сёзлерини джыйдылар.

Тедбирнинъ сонъунда балалар къырым халкъларынынъ сайысы къаадар беяз гогерджинлерни кокке учурдылар  — бу бераберликте келеджегимиз ярыкъ олмасынынъ тимсалидир. Акъярда бойле тедбир ильк сефер кечти, оны волонтёрлар азырладылар, акимиет органларынынъ векиллери иштирак этмедилер.

© Страница К. Тарминяна в соцсети
Акъярда реабилитация этильген халкъларнынъ куню къайд этилюви

«Мен джаным ве юрегим иле ярымадамызда яшагъан миллетлер векиллеринен берабер булундым. Дёрт йыл эвельси адалетлик тикленгенине оларнен берабер севиндим! Балалары иле кельген ана-бабаларгъа миннетдарлыкъ бильдирем, чюнки эм де бойле тедбирлер девамында балалар актив гражданлыкъ нокътаи-назарнынъ саиби олмагъа, Ватанымызны – Русиени севмеге ве чокъ миллетли девлетте буюк муаббет «аиле» оларакъ барышыкъта яшайыш насыл олгъаныны анъламагъа, ис этмеге огренелер», — деп, язды  Бальбек озь Facebook саифесинде.

Бу сан эр йыл апрельнинъ 21-де къайд этиле. Тамам шу куню 2014 сене РФ президенти «Эрмени, булгъар, урум, итальян, къырымтатар ве немсе халкъларынынъ реабилитациясы боюнджа чарелер ве оларнынъ гъайрыдан тикленилювине ве инкишафына девлет дестеги акъта» эмир имзалагъан эди.