«Симферополь» адлы ава лиманнынъ янъы аэровокзал комплекси апрельнинъ 16-да саат 8-ден рейслерни къабул этмеге ве ёлламагъа азыр. Бугунь терминалны 400-ге якъын ёлджу тест шекилинде тешкердилер. Бу Къырым алий окъув юртларынынъ студентлери,  блогерлер ве журналистлер. Волонтерлар  адий сеяхатчыларнынъ ролюни иджра эттилер, олар къырым пайтахтына келелер ве кетелер. Бойлеликнен,  логистика, онъайтлыкъ, ве косьтергичлернинъ малюмат ташыгъанларына къыймет кесильди. Хадимлернинъ иши де тешкерильди. Бу акъта ава лиманнынъ матбуат-хызмети хабер этти. 

«Симферополь» адлы халкъара ава лиман рейслерни апрельнинъ 16-да къабул этип башлайджакъ


«Симферополь» адлы ава лиманнынъ янъы аэровокзал комплекси апрельнинъ 16-да саат 8-ден рейслерни къабул этмеге ве ёлламагъа азыр. Бугунь терминалны 400-ге якъын ёлджу тест шекилинде тешкердилер. Бу Къырым алий окъув юртларынынъ студентлери,  блогерлер ве журналистлер. Волонтерлар  адий сеяхатчыларнынъ ролюни иджра эттилер, олар къырым пайтахтына келелер ве кетелер. Бойлеликнен,  логистика, онъайтлыкъ, ве косьтергичлернинъ малюмат ташыгъанларына къыймет кесильди. Хадимлернинъ иши де тешкерильди. Бу акъта ава лиманнынъ матбуат-хызмети хабер этти. 

«Хадимлер янъы иш ерлерине келелер, олар бир де бир система насыл чалышкъаныны анъламакъ кереклер. Тест кечирюв – бутюн механизмни чалыштырмагъа имкян берген къысымдыр. Биз янъы терминалгъа кочьмеге азыр олгъанымызны тап март айында тешкерип башладыкъ. Башындан оларда тек хадимлер иштирак эттилер, сонъра яваш-яваш волонтёрларны джельп этип башладыкъ. Бугуньки тестлер иштиракчилернинъ сайысына коре энъ буюк ве реаль яшайышкъа олдукъча якъын.  Эвельки басамакъларнынъ нетиджелери ве тест ёлджуларнынъ къыймет кесювлери боюнджа биз эминлик иле айта билемиз ки, 2018 сене апрельнинъ 16-дан рейслерни янъы терминалгъа кочюрмеге азырмыз», — деп, ишандырды «Симферополь» халкъара ава лиман» тешкилятынынъ генераль мудири Евгений Плаксин.

Тестлер кечирилювнинъ нетиджелери боюнджа иштиракчилер озь ихтарларыны къалдырдылар, оларнынъ эсасында хызметлернинъ иши догъуртыладжакъ.

«Симферополь» ава лиманынъ янъы терминалы бир саатта 3650 ёлджугъа хызмет косьтере биледжек, бир йылда исе бу 6,5 миллион ёлджу оладжакъ. Аэровокзал  комплексте 55 къайд этилюв ер донатылды, 8 кочюджи телетрап, персон автобусларгъа 8 чыкъыш. Бундан гъайры терминалда  16 эскалатор ве 28 лифт олмасы беклениле.