Минкурорт эйети КъДж курорт ве туризм назирининъ муавини, маркетинг ве инкишаф идаресининъ мудири Людмила Бабий ёлбашчылыгъында Ханты-Мансийск ве Сургут шеэрлеринде иш корюшувлер кечирди. Оларда мухтар округнынъ девлет акимиети иджра органлары, мухтар округнынъ Губернатор аппаратыны идаресининъ, Дума Апааратынынъ, шеэр мемуриетининъ, Югра тиджарий-санайи палатасынынъ, девлет муэссисенинъ болюги — Ханты-Мансийск мухтар округы боюнджа РФ ичтимаий сигорта Фондынынъ региональ болюгининъ векилллери булундылар.

Селямлашув сёзюнде Людмила Бабий кельгенлерге Къырым Джумхуриетининъ туристик имкянлары ве Къырымнынъ шифахане-курорт муэссиселерининъ ресурслары акъта тариф этти. Назирлик хадимлери Къырымда рагъбетли олгъан ве инкишаф эткен туризм чешитлерини такъдим эттилер ве Къырымда эр бир мевсим девамында раатланмагъа ве сагълыкъ тюзетмеге мумкюн олгъаныны сеслендирдилер.

Къайд этмели ки, эм иджра акимиетининъ векиллери, эм де турбизнес мутехассыслары Къырымгъа буюк меракъ айыралар ве Къырым туристик муэссиселери иле ишбирликни девам этмеге, Къырымда ермай-газ саасы, девлет муэссиселер ве сагълыкъ сакълав саасынынъ хадимлери сагълыкълаштырылув программаларны кенишлетмеге истек бильдирелер.
Ханты-Мансийск мухтар округындан (ХМАО) зенаатдашларымыз эм де «Русиенинъ йылбаш пайтахты» адлы лейха амельге кечирилюви боюнджа меракълы теджрибеси иле пайлаштылар. Эр йыл эксперт комиссия бир де бир Русие шеэрини сече, онъа бойле статус бериле. Йылбаш байрамлары бу шеэрлерде гъает парлакъ къайд этиле, ерли аньанелер ве урф-адетлер де назарда тутула.
Корюшув нетиджелери боюнджа Ханты-Мансийск мухтар округы эйетининъ векиллери Къырым туризми афталары тедбирлерине давет этильди. Бу афта Джумхуриетте 2018 сене февральнинъ 20-24 куньлери кечеджек. Бундан гъайры КъДж шифахане-курорт муэссиселери боюнджа инфотурлар кечириледжек. Тедбирлер 2018 сене мевсимине промо-кампания черчивесинде кечеджеклер. Къайд этмели ки, Къырым русие иле бирлешкен сонъ Ханты-Мансийск мухтар округ — Югра Сакъ шеэрининъ кураторы олды. Округ сакълыларгъа русие къанунларына алышмагъа ярдым этмектен гъайры, баягъы бир мадий ярдым косьтерди.
Эвеллери КъДж курорт ве туризм назири хабер эткен эди ки, 2018 сене февраль айынынъ сонъунда Къырымда «Къырым туризми афтасы» кечеджек.
КъДж курорт ве туризм назирлигининъ матбуат-хызмети