Къырым медениет назирлигинден Ливадия сарай-музейине багъшыш оларакъ 1875 сене топлангъан чарлар аилеси азаларынынъ фотолары иле альбом теслим этильди. Тантаналы тедбирде Къырым Джумхуриет ёлбашчысы Сергей Аксёнов иштирак этти.
Такъдим этильген артефакт эбедиен джойылгъан, деп, сайыла эди. Лякин шимди о тапылды, роны «Возрождение традиций» адлы фонд сатын алды ве джумхурий музейге берильди. Ливадия сарайынынъ мудири Лариса Декушева къыйметли багъшыш ичюн буюк тешеккюрлер бильдирди, эм де альбом экспозициясында энъ дегенрли ерни аладжакъ, деп, ишандырды.
Сахтиян джылтлы фоторесимлер альбомы кумюш ильванлар иле безетильген. Александр II ве Мария Александровнанынъ аилевий фоторесимлеринден ибарет олгъан мезкюр альбом — бу о девирнинъ бедий-тарихий весикъасыдыр. Альбом къуюмджылыкъ санатынынъ белли эшьясы сайыла, о, «овчинников эмали» деп, адландырылгъан Москва мектебининъ инкишафыны акс эте.
© Къырым Джумхуриет медениет назирлиги
Ливадия сарай-музейине чарлар аилеси фотолары иле альбом теслим этильди
Къырым Джумхуриет Медениет назирлигининъ матбуат-хызмети