Декабрьнинъ 23-де саат 12.00 Ялтада сонъуна келеяткъан йылнынъ парлакъ байрамы адетиндже кечеджек. Бу Ялтадаки секизинджи Аяз-парады. Дёрт метрлик Аяз Деде озь учь метрлик торунынен — Къар Къызннен корюшеджек!
Как сообщила турпорталгъа Ялта шеэр мемуриетинде медениет идаресининъ мудири Лариса Ковальчук хабер эткенине коре, тедбирнинъ колеми йыл-йылдан арта ве тек бу вакъиагъа дикъкъат джельп этмектен гъайры, йыл-он эки ай курорт сайылгъан шеэрни таныта, туристлерни ве Ялта сакинлерини эглендире, шеэрнинъ чокъусы иджадий коллективлерини бир такъымгъа топлай.
Бу сене Ялталыларгъа Москва шеэринден кельген «Любо-мило» такъымы къошуладжакъ, Дёрт метрлик Аяз Деде озь учь метрлик торунынен — Къар Къызннен корюшеджек! Концертлер, флешмоблар, янъы йыллыкъ ярмалыкъ байрамны яраштыраджакъ. Халкъ кезинтисинде 20-ден зияде шеэр такъымы иштирак этеджек, яш Аяз деделер, Ялта регионынынъ мектептен эвель муэссиселеринде тербиеленгенлер де, парад иштиракчилери оладжакълар. Эр бир такъым иштиракчи дипломыны ве шеэр мемуриетинден мукяфатлар эльде этеджек.
Тедбир саат 15.00 караоке-турнир иле екюнленеджек, — деп, тариф этти Лариса Ковальчук ве хатырлатты ки, Аяз-парадта иштирак этмек ичюн истек бильдирюв девам эте.
Такъымларгъа бойле талаплар къоюла: такъымнынъ эр бир иштиракчисининъ устюнде Аяз Деде, Къар Къыз ве башкъа йылбаш къараманларынынъ кийимлери олмалы, муэссисени я да территорияны бельгилеген таблочыкъ олмакъ керек.
Такъымлар музыка (хор йырлавы, «джанлы» аккомпанемент, «къычырувлар») иле юрмелери мумкюн; оларнынъ кийимлеринде корпоратив тюслер я да ишаретлер ола биле; сейирджилер ичюн мини-конкурслар ве багъшышлар тешкиль этмек (тешкилятчылар айыргъан махсус мейданларда); йылбаш хатыра багъышлар, флаерлер я да башкъа басма рекламаны даркъатмакъ; озь шахсий мукяфатыны япмакъ ве онынъ иле байрамнынъ эсас санасында эр бир бегенген иштиракчини я да такъымны такъдирлемек мумкюн.
Декабрьнинъ 14-не къадар аризалар Ялта шеэри, Руданского сокъагъы, 8 (Ялта медениет меркези) адреси боюнджа къабул олуна. Багъланмакъ ичюн телефонлар: 32-36-63, +7 978 815 88 70 (Елена).
visitcrimea.guide