«Хидает» газетасы ве Къырым ве Акъяр ш. мусульманларынынъ Диний идареси огюндеки Къырым мусульман къадынларынынъ «Буллюр» джемиет бирлешмеси «Гузель Къырым» адлы бала ресими конкурсыны илян эте. Тасвирий санатта озь къабилиетлерини нумайыш этмек ичюн чешит яшлы балалар давет этиле. Конкурс черчивесинде иштиракчилер белли рессам Халил Мемедляевнинъ бедий усталыгъы боюнджа мастер-классны зиярет этеджеклер! Конкурс нетиджелери боюнджа эписи ишлер «Гузель Къырым» серлевалы сергиде такъдим олунаджакъ. Гъалип аладжакъ баш мукяфат — бу мольберт!
Генч конкурсантлар эйи иште иштирак этеджеклер. Ресимлер сатыладжакъ, къазанылгъан паралар исе келири аз олгъан къоранталарда тербиеленген балаларнынъ ихтияджларына догъуртыладжакъ!
Сизинъ ишлеринъизни hidaet@qmdi.org адреси боюнджа беклеймиз. Иштиракчининъ сой ады, ады, яшы мытлакъа бельгиленмели. Ресимлер январьнинъ 25-не къадар къабул олуна.
Къырым МДИ матбуат-хызмети