Имкянлары сынъырлы олгъан балалар ве осьмюрлер ичюн «Преград нет», яни «Сынъырлар ёкъ» серлевалы конкурс гъалиплерининъ такъдирленюв мерасими бугунь Акъмесджитте джумхуриетнинъ Девлет академик музыкалы театринде кечти. Конкурс гъалиплерини мукяфатларнен Къырым джумхуриетининъ башы Сергей Аксёнов такъдирледи.
«Балалар ичюн бу конкурста иштирак этюв оларнынъ керелигини косьтере. Олар бизге керек олгъаныны дуймакъ кереклер, тек ана-балаларгъа, оджаларгъа дегиль де, джемиетимизге, джумхуриетимизге,бизим буюк Русиемизге керек олгъаныны бильмелилер, — деп, къайд этти о. — Биз ана-балаларнен,экимлернен лаф этемиз, чокъусы балалар сагълыкъ джеэттен озьлерини гузельдже дуялар. Биз бу балалар айны бойле меселелери олгъан къалгъан балалар ичюн нумюне олмасыны истеймиз».
«Русское единство» адлы региональ джемиет тешкилятынынъ ребери Елена Аксёнова башкъалардан айрылгъан балаларнынъ аналарына да багъшышлар эдие этти. «Эр кез меннен разы олса керек, инсан ичюн энъ муим шей — бу рух, — деп, мураджаат этти топлангъанларгъа Аксёнова. — Сизинъ балаларынъызнынъ ираде кучю о къадар буюк ки, онынъ ичюн сиз биз ичюн буюк нумюнесиз. Мен сизге сагълыкъ, рухтан тюшмемезликни тилейим. Бир шейден къоркъманъыз, озь кучюнъизге ишанынъыз, тырышынъыз, яратынъыз, истеген шейинъизни япынъыз».
Эр йыл кечирильген «Преград нет» адлы мукяфатландырув Къырымда дёртюнджи кере кечириле. Онынъ макъсады —иджадиет, спорт, интеллектуаль ве башкъа сааларда белли бир иришювлерге еткен истидатлы сакъат балларнынъ сечилюви ве оларгъа къол тутув. Тедбир джумхуриет башы Сергей Аксёновнынъ иамеси алтында кечириле.