Йылбаш байрамы арфесинде Халкълар достлукъ эви балалар ичюн «Достлукъ нараты» серлевалы саналаштырылгъан темаша кечирди. Тедбир Къырым Джумхуриет миллетлерара мунасебетлер ве сюргюн этильген гражданлар ишлери боюнджа Девлет комитетининъ къол тутувы иле кечти.
Девлет комитетининъ ёлбашчысы Ленур Абдураманов къайд этти ки, чешит миллетлерге менсюп балалар ичюн иджадий ве спорт ярышлардан ибарет олгъан меракълы программа азырланды.
«Йылбаш байрамыны бераберликте къайд этюв бизни муаббет яшамагъа ве бир-биримизге ярдым этмеге огрете, бу исе бир-биримизни урьмет этмеге ве анъламагъа темель къоя. Къайд этмеге истер эдим ки, биз «Достлукъ нараты» кечирилюв аньанесини девам этмеге планлаштырамыз, йыл-йылдан байрамымызны эп меракълыджа кечирмеге ниет этемиз», — деди девлет миллетлерара комитетининъ башы.
Балалар айны бу байрамны сабырсызлыкънен беклейлер. Янъы йыл масалына энъ кичик къырымлылар, муджизеге ишангъанлар далдылар.
Янъы йыл масаллары, тапмаджалар,тылсым ве эльбетте мерасимнынъ эсас мусафирлери — Аяз Деде ве Къар Къыз бир сат девамында кенджелерни шенълендирдилер, балаллар исе фааль иштиракчилер олдылар. Аяз деденен бераберликте олар ойнадылар ве шенълендилер. Байрамнынъ сонъунда исе адетиндже безетильген нарат якъылды.