Керич озь сакинлерини ве мусафирлерини шеэрнинъ нарат тереги этрафында байрам иллюминациясы ве Аяз Деделер парады иле къувандырмагъа азырлана.
Турпорталгъа шеэр мемуриети хабер эткенине коре, декабрьнинъ 23, шеэрнинъ эсас йылбаш терегинде байрам иллюминациясы якъылгъан кунь Аяз Деделер парады кечеджек.
Бойле юрюш Керичте бу сене ильк сефер кечеджек. Керич Аяз Дедеси актив, креатив, эйи кейфли, Аяз Деделер парадында иштирак этмеге азыр олгъан ярдымджыларны топлай. Аилевий такъмлар айры алда къаршылана, олар озь накълие васталарыны, мисаль ичюн бала арабачыкъларыны, велосипедлерини ве чаналарыны къуллана билелер!
Тешкилий комитетте хабер эткенлерине коре, костюмированном шествии «Аяз Деделер Парады» деп адлангъан урбалар кийильген юрюште шеэрнинъ эр бир сакини, окъув муэссиселернинъ ве чешит истисал тешкилятларнынъ векиллери иштирак эте билелер. Тешкилий комитетке истек бильдирген конкурс иштиракчилери парад девамында ренкли юрюште иштирак этмектен гъайры, озьлерини шеэрнинъ эсас санасындан такъдим этеджеклер, бунынъ ичюн олар селямлашув-чыкъыш азырламакъ кереклер. Энъ гузель учь Аяз Дедени къыйметли багъшышлар беклей. Парад иштиракчилерининъ мукяфатланувы тамам шу куню меркезий мейданда олып кечеджек. Иштиракчилер декабрьнинъ 23-де саат 17:00 Ленина сокъагъынынъ башында топланып башлайджакълар.
Иштирак этмек ичюн 2017 сене декабрьнинъ 22-не къадар бойле электрон адреске мураджаат этмек керек: kerchgdk@gmail.com; тел. +7 (36561) 2- 04 —78 саат 9.00-17.00.