Пятигорск шеэринде, Пятигорск Девлет университетинде "Къырымда девлет ве диний тешкилятларнынъ инкишафы боюнджа актуаль суаллер ве Русие Федерациясынынъ дигер регионлары иле ишбирлик" конференциясы отькерильди. Конференцияда Къырым мусульманлары Диний Идаресининъ темсильджилери иштирак этти. Бундан гъайры, тедбирде Къырым алий окъув юртларынынъ темсильджилери де къошулды: Къырым Федераль университети, Къырым муэндислик ве педагогика университети, Къырым медениет, туризм ве санат университетининъ азаларыдыр.
Конференция черчивесинде иштиракчилер огюнде Шималий Кавказ федерал больгесинде Русие Президентининъ месулиетли темсильджиси Олег Белавенцев чыкъышта булунды.
Олег Белавенцев озь марузасында Кавказ, Русиенинъ энъ чокъ чешит миллет яшагъан регион олгъаныны къайд этти. Мында, Къырымда олгъаны киби, фаркълы дин векиллери, шу джумледен, христианлар, мусулманлар ве ехудийлер яшамакъта.
"Бинъ йыллар девамында ян-янаша яшамалары — тек бири-бирине нисбетен урьмет дегиль де, фаркълы дин, миллет векиллерининъ хайыр ишлер этрафында бирлешмесини темсиль эте", — деп къайд этти Олег Белавенцев.
Месулиетли темсильджи озь чыкъышында медений дюнья огюнде тургъан бир сыра суаллерни къайд этти. Биринджи сырада экстремизм ве терроризм меселелеридир. Онынъ бильдиргенине коре, террористлер бирлешмелери диний принциплерге садыкълыгъыны илян этселер де, оларнынъ дин иле ич бир алякъасы ёкъ. Белавенцев къайд этти ки, бу саада диний лидерлернинъ буюк месулиэти бар.
"Экстремизм ве терроризмнинъ деструктив мефкуресини инсанларнынъ акъылларында ёкъ этмек — энъ къыйын иштир. Бу меселеде диний башлыкъларнынъ месулиэти гъает буюктир. Бу киби суаллерни чезгенде, диний лидерлер, акъсакъаллар, буюк омюр теджрибеси олгъан адамларгъа мураджаат этмели, чюнки олар Русиенинъ дженюбинде дин ве миллетлерара вазиетининъ гузеллешмеси ичюн яхшы тевсилерни бере билелер", — деп къайд этти Белавенцев.
Бундан гъайры, о къайд этти ки, экстремистик тешкилятлар пейда олгъанынынъ биринджи себеби — диний джаилликтир.
"Бу киби экстремистик тешкилятларнынъ тесирине биринджи оларакъ диний бильгилери ве тербиеси олмагъан яшлар тюшелер. Бизим эсас макъсадымыз — кейфиетли тасиль корьген ве акъыллы несиль тербие этмектир. Русиеде дин саасындаки юксек севиели эрбапларны азырламакъ ичюн малие, укъукъ ве усулий темель мейдангъа кетирильди. О, яхшы чалышмалы", — деп айтты Белавенцев.
Месулиетли темсильджи чыкъышында Къырымнынъ башы, диний башлыкълары, хусусан, Къырым мусулманларынынъ Муфтиси хаджы Эмирали Аблаевге, Къырымда барышыкъны сакълагъанлары ве тыштан кельген провокацияларгъа ёл бермейип, дженк башланмасына къаршылыкъ косьтергенлери ичюн тешеккюрлер бильдирди.
КЪМДИ матбуат-хызмети