Керич богъазында къурулаяткъан копюр акъта йыр ве шиир конкурсында иштирак этмек ичюн тахминен 2,5 бинъ ариза кельди. Бу тек Русиенинъ дегиль де, 15 четэль мемлекетининъ  тахминен 600 мескен еринден яшагъанлардыр.

Дирижёр Эльмира Мухтерем
Эльмира Мухтерем: Эгер дирижёр залым олса, эсер яратылмаз

Иштиракчилер арасында Австрия, Эрменистан, Акърусие, Венгрия, Алмания, Юнанистан, Гурджыстан, Италия, Къазахстан, Канада, Къыргъызстан, Молдавия, Таджикистан, Украина, Френкистан ве Эстония сакинлери, деп, хабер эттилер «Крымский мост» адлы малюмат меркезинде. Меркез аризалар къабул этилюви токътатылгъаны акъта илян этти. 

Энъ чокъ ариза ярымада, эм де эки пайтахтнынъ сакинлеринден  кельди,- бу Москва ве Санкт-Петербург. Регионлар да буюк фааллик косьтердилер.

«Мен конкурста иштирак этмеге истегенимнинъ себеби омюримдеки чокъусы вакъиалар Къырым иле багълы олгъанынен багълы. Акъярда бизим уйкен Павел огълумыз догъды, шимди о "Петр Великий" адлы крейсерде мичман оларакъ хызмет эте. 1950-нджы сене исе Къара денъиз флотында онынъ къартбабасы хызмет эткен эди. Онынъ ичюн бизим къорантамыз улу тарихий вакъиагъа — копюр къуруджылыгъына къошулмагъа истей», — деп, язды Белгород виляетинден Галина Реброва.

Конкурсантларнынъ чокъусы айталар ки, олар ярымадада сой-акърабасы яшагъаны ичюн, эвеллери мында яшагъанлары ве/я да ватанперверлик дуйгъулары себебинден иштирак этмеге истедилер. Аризаларны тек иджат иле багълы мутехассыслар дегиль де, адий адамлар бердилер.

Къырымтатар нагъышы боюнджа уста Хатидже Юнусова
Уста Хатидже Юнусова — къырымтатар нагъышынынъ сырлары акъкъында

«Иджадий ярышнынъ иштиракчилери мутехассыс бестекярлар, шаирлер ве чалгъыджылар  олдылар. Бундан гъайры бу эм де музыкаль ве шиирий иджат иле багълы олмагъан инсанлар: санаий, къуруджы, ильмий-техникий тешкилятларнынъ хадимлери, мектеп ве юкъары алий окъув юртларнынъ оджалары, тыббий муэссиселернинъ хадимлери, адлиеджилер, ашчылар, берберлер, геми айдавджылары, арбий хызметчилер ве дигерлер», — деп, языла месаджда.

Ёлланылгъан ишлернинъ жанрлары чешит. Оларнынъ арасында манелер, балладалар, гимнлер, маршлар ве одалар бар.

«Муэллифлер арасында — кендже сыныфларнынъ талебелери ве Улу Ватан дженкининъ ветеранлары. Чокъусы эсерлер аилевий иджаднынъ нетиджеси олдылар: бир къач несиллер векиллерийыр ве шиирлерни бераберликте яздылар», — деп, хабер этелер конкурснынъ тешкилятчылары.

Конкурснынъ гъалиплери афтанынъ сонъунадже бельгиленеджек. Энъ гузель йырны исе Сочиде "Новая волна" адлы халкъара ярышта эшитмек мумкюн оладжакъ.

 «Онынъ муэллифи клип чыкърылувында иштирак этеджек. Энъ гузель шиирнинъ муэллифи буюк къуруджылыкъны зиярет этеджек. Энъ меракълы эсерлер "Крымский мост" адлы музыкаль ве шиирий джыйынтыкъкъа кирсетиледжек», — деп, языла месаджда.

Шаркъий оюнлар иджраджысы Елена Шедченко (Латифа)
Елена Шедченко: Озюнъи сататта дегиль де, озюнъдеки санатны севмели

Жюри азалары теркибине Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, Лариса Рубальская ве Лариса Вербицкая кирдилер. Оларгъа эм де иншаатнынъ лейха яратыджыларындан бири Константин Хоменко къошуладжакъ ве къуруджылар командасыны такъдим этеджек.

Конкурскъа ёлланылгъан эписи ишлер «Крымский мост» малюмат меркезининъ сайтында ерлештирильген. Ашада оларнынъ кимерлери.